Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TeleCommunicatie Experts B.V.
Versie 22-03-2021
DEFINITIES
Artikel 1. Definities
De begrippen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis:

 • Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door TeleCommunicatie Experts B.V. geboden en door de Contractant bestelde Diensten.
 • Alarmtransportdiensten: de alarmtransportdienst van TeleCommunicatie Experts B.V. waarop ook het gedeelte “Alarmtransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • Algemene Voorwaarden: de artikelen 1 tot en met 39 van deze Algemene Voorwaarden van TeleCommunicatie Experts B.V., die van toepassing zijn op de levering van de Diensten en producten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met TeleCommunicatie Experts B.V.
 • All-in abonnement: de verzamelnaam voor de verscheidene vormen van het belbundelabonnement dat
  TeleCommunicatie Experts B.V. zowel voor Traditonele Telefonie, VoIP als Vast-Mobiel Integratie aanbiedt.
 • TeleCommunicatie Experts B.V.: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TeleCommunicatie Experts B.V. BV, statutair gevestigd te Huijbergenl, kantoorhoudende te Hoogstraat 27, 4702ZP Roosendaal, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 73845078.
 • Bijlage: een document dat deel uitmaakt van de Overeenkomst waarin de condities van de levering van de Diensten staan beschreven zoals de Algemene Voorwaarden, Contractdocument, Dienstbeschrijvingen, Service Level Agreements en Prijslijsten. In de Overeenkomst is vermeld welke Bijlagen ervan deel uitmaken.
 • Contractdocument: een door de Contractant in te vullen en/of te ondertekenen document, bijvoorbeeld een door TeleCommunicatie Experts B.V. opgestelde modelovereenkomst, dat na ondertekening door de Contractant deel uitmaakt van de Overeenkomst en waarin de Contractant te kennen dient te geven welke Diensten hij zal afnemen onder de in dit document en de Overeenkomst beschreven voorwaarden.
 • Betaalverkeertransportdienst: de betaalverkeertransportdienst van TeleCommunicatie Experts B.V. waarop ook het gedeelte “Betaalverkeertransportdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • Carrier (Pre) Select: de vaste telefoniedienst waarbij een inbelcode voorafgaand aan het nummer van de bestemming(automatisch) wordt gekozen om een verbinding via TeleCommunicatie Experts B.V. tot stand te brengen.
 • Contractant: de partij met wie TeleCommunicatie Experts B.V. onderhandelt over de levering van Diensten, dan wel de partij met wie TeleCommunicatie Experts B.V. een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten.
 • Dienst(en): de elektronische communicatiediensten en eventuele ondersteunende apparatuur, welke TeleCommunicatie Experts B.V. onder toepassing van de bepalingen van de Overeenkomst aan haar Contractant levert. Deze Diensten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, door TeleCommunicatie Experts B.V. verkochte hardware en ter beschikking gestelde faciliteiten, Directe Toegangsdiensten, Indirecte Toegangsdiensten, Internetdiensten, Alarmtransportdiensten, Betaalverkeertransportdiensten en de bijbehorende arbeid en installatie.
 • Dienstbeschrijving: een document dat de (technische) details van de Diensten zoals functionaliteiten en specificaties van de Diensten beschrijft.
 • Directe Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering overwegend gebruik wordt gemaakt van de netwerkinfrastructuur van TeleCommunicatie Experts B.V., zoals een ISDN-30, glasvezelverbinding of VoIP.
 • Domeinnaam: een unieke naam waarmee of waaronder een internetwebsite of andere internet gerelateerde Dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Contractant, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een punt (letterteken) en een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein.
 • DSL diensten: Diensten waarbij gebruik gemaakt wordt van DSL technologie.
 • Fair Use Policy: op ‘All-in’ en ‘Onbeperkt bellen’ abonnementen is een Fair Use Policy van toepassing, welke
  onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. De Fair Use Policy kan op verzoek aan u worden geleverd.
 • Forced-on-PBX: de koppeling tussen de Vast-Mobiel oplossing van TeleCommunicatie Experts B.V. met de PBX van de Contractant.
 • Gebruikersnaam: de door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Contractant in combinatie met een door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant toegekend wachtwoord, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, toegang heeft tot de Diensten van TeleCommunicatie Experts B.V..
 • Indirecte Toegangsdiensten: Diensten waarbij voor de levering geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van de (telefonie)netwerkinfrastructuur van derden, zoals Carrier Pre Select, Wholesale Line Rental, Mobiel, Vast-Mobiel (inclusief Forced-on-PBX), CTI en WebRTC.
 • Internetdiensten: Diensten zoals bijvoorbeeld toegang tot het Internet, hosting van websites, e-mail en/of registratie van een Domeinnaam en aanverwante Diensten, waarop ook het gedeelte “Internetdiensten” van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 • IP-adres: een uniek nummer bestaande uit een reeks van cijfers die op het internet gebruikt worden voor het identificeren van machines en/of een locatie.
 • Kredietlimiet: in verband met het risico op hacking wordt bij de VoIP dienst op Contractantniveau een kredietlimiet ingesteld. Indien deze limiet wordt bereikt, wordt de VoIP dienst (tijdelijk) afgesloten.
 • Overeenkomst: iedere (raam)overeenkomst tussen TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant inzake de levering van Diensten, inclusief de Bijlagen waaronder in ieder geval de Algemene Voorwaarden van TeleCommunicatie Experts B.V..
 • Overmacht: feiten en omstandigheden die de (ongestoorde) nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan TeleCommunicatie Experts B.V. zijn toe te rekenen of binnen de risicosfeer van TeleCommunicatie Experts B.V. vallen. Hieronder vallen onder meer atmosferische storingen, onderhoud, tijdelijke beperkingen en/of storingen aan het ommunicatienetwerk en/of netwerkfaciliteiten of onjuiste of gestoorde overbrengingen dan wel slechte kwaliteit van het communicatienetwerk en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van TeleCommunicatie Experts B.V. afhankelijk is, zoals de niet of niet tijdige levering van diensten en/of producten door derden die door TeleCommunicatie Experts B.V. zijn ingeschakeld.
 • Overmachtsituatie: een situatie onstaan als gevolg van Overmacht.
 • Partij(en): TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant individueel of gezamenlijk.
 • Prijslijst: een overzicht van de tarieven die TeleCommunicatie Experts B.V. in rekening brengt voor de levering van de Diensten en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
 • Ready for Service-datum: de datum waarop de door de Contractant bestelde Dienst is opgeleverd en door de Contractant in gebruik kan worden genomen;
 • Reseller: een bedrijf dat de Dienst(en) van TeleCommunicatie Experts B.V. afneemt en dit onder eigen naam alsmede onder eigen voorwaarden aan eindgebruikers weder verkoopt.
 • Restverkeer: telefoongesprekken die door de Contractant worden gevoerd via de KPN infrastructuur waarbij gebruik wordt gemaakt van Collect Call, Call by Call Override (1655 programmering), tijdens onderhoud en in geval van tijdlijk niet functioneren van CPS.
 • Service Level Agreement: een document, voor zover van toepassing, waarin het niveau van de Diensten is beschreven en dat als Bijlage onderdeel uitmaakt van de service-overeenkomst.
 • Vast-Mobiel: Dienst waarbij de VoIP Dienst met mobiele telefonie is geïntegreerd.
 • VoIP dienst: Dienst waarbij het internet of een ander IP-netwerk wordt gebruikt om spraak te transporteren.
 • Voorzieningen: alle ten behoeve van de te leveren Dienst aan de Contractant ter beschikking gestelde voorzieningen als bedoeld in artikel 23 van deze Algemene Voorwaarden, zoals onder andere hardware en/of software, installaties, kabels, fysieke verbindingen en instrumenten.
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende nationale feestdagen.
 • Wholesale Line Rental: de vaste telefoniedienst waarbij de lijn waarover het signaal wordt getransporteerd door de Contractant van TeleCommunicatie Experts B.V. wordt gehuurd.
  ALGEMEEN
  Dit algemene gedeelte van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle Diensten en op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten.
  Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 25), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Internetdiensten (artikel 26 tot en met artikel 29), een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Betaalverkeertransportdiensten (artikel 30 tot en met artikel 34) en een gedeelte dat uitsluitend van toepassing is op Alarmtransportdiensten (artikel 35 tot en met artikel 39).
  2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen van, aanbiedingen en offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten tenzij door de Contractant en TeleCommunicatie Experts B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  Inkoopvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
  2.3 De Algemene Voorwaarden kunnen door TeleCommunicatie Experts B.V. te allen tijde elektronisch door publicatie op haar website en email communicatie of schriftelijk worden gewijzigd. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. De wijzigingen treden in werking op de door TeleCommunicatie Experts B.V. te noemen datum met inachtneming van een aankondigingsperiode van 1 maand.
  2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zal TeleCommunicatie Experts B.V. nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) aanbieden, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen.
  2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant, tenzij door de Contractant en TeleCommunicatie Experts B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.6 Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Contractant slechts dan een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door TeleCommunicatie Experts B.V. schriftelijk akkoord zijn bevonden.
  2.7 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:
  a) de hoofdtekst van de Overeenkomst;
  b) de Algemene Voorwaarden;
  c) de Service Level Agreement (indien en voor zover van toepassing);
  d) de Bijlagen;
  e) product specifieke aanvullende voorwaarden
  f) de Dienstbeschrijving;
  g) eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.
  Artikel 3. Totstandkoming van aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten.
  3.1 Aanbiedingen en offertes van TeleCommunicatie Experts B.V. zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door TeleCommunicatie Experts B.V. worden herroepen vóór het totstandkomen van de Overeenkomst.
  3.2 TeleCommunicatie Experts B.V. is pas gebonden indien en zodra zij de overeenkomst, opdracht of aanvraag betreffende het leveren van een Dienst en/of Product(en) schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich het recht voor om de overeenkomst, opdracht of aanvraag betreffende het leveren van een Dienst en/of Product(en) te weigeren. TeleCommunicatie Experts B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige kosten, directe of indirecte schade die uit een dergelijke weigering voortvloeien.
  3.3 Tenzij anders overeengekomen, vindt de aanvraag van (een) Dienst(en) door de Contractant plaats door invulling en ondertekening door de Contractant van het Contractdocument.
  3.4 TeleCommunicatie Experts B.V. kan een aanvraag slechts in behandeling nemen indien alle gevraagde noodzakelijke medewerking wordt verleend. Indien het uiteindelijk niet honoreren van de aanvraag het gevolg is van omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan de Contractant zal deze gehouden zijn de door TeleCommunicatie Experts B.V. in redelijkheid gemaakte kosten te vergoeden.
  3.5 De Contractant is gehouden de informatie benodigd voor oplevering van een Dienst aan TeleCommunicatie Experts B.V. te verstekken, waaronder in ieder geval ook een uittreksel van zijn registratie bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 2 maanden) en een identificatiebewijs (als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht) van de bevoegde vertegenwoordiger van de Contractant.
  3.6 Onjuistheden in de orderbevestiging van TeleCommunicatie Experts B.V. dienen binnen vijf (5) werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk aan TeleCommunicatie Experts B.V. te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de afspraken tussen Partijen juist en volledig weer te geven en de Contractant daaraan gebonden is.
  3.7 TeleCommunicatie Experts B.V. is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.
  3.8 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd om redelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Contractant. Deze zekerheid kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, een waarborgsom, een garantie van de moedermaatschappij van de Contractant of een bankgarantie. De Contractant is verplicht op het eerste verzoek van TeleCommunicatie Experts B.V. daartoe, een dergelijke voor TeleCommunicatie Experts B.V. acceptabele zekerheid te verstrekken.
  3.9 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd levering van (een) Dienst(en) uit te stellen dan wel op te schorten indien:
 • TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractant en/of niet wordt voldaan aan een door TeleCommunicatie Experts B.V. verlangde zekerheidstelling zoals bedoeld in artikel 3.7 en/of indien een automatische incassomachtiging ten laste van de bank- of girorekening van de Contractant (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven;
 • het (nagenoeg) vaststaat dan wel aannemelijk is dat de Contractant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
  3.10 De Overeenkomst, inclusief wijzigingen daarvan, komt tot stand:
  a) door en op de datum van ondertekening door de Contractant van een aanbieding of offerte van TeleCommunicatie Experts B.V. of enig ander document; of
  b) op de datum van ontvangst van de schriftelijke of elektronische bevestiging van TeleCommunicatie Experts
  B.V. dat de aanvraag van de Contractant is geaccepteerd; of
  c) wanneer de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. feitelijk in staat stelt met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen of de Dienst te leveren.
  3.11 De Contractant mag een verstrekte order niet annuleren of beletten. Indien de Contractant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van TeleCommunicatie Experts B.V. en de winstderving van TeleCommunicatie Experts B.V., te vermeerderen met BTW, aan TeleCommunicatie Experts B.V. te vergoeden.
  3.12 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden TeleCommunicatie Experts B.V. alleen indien TeleCommunicatie Experts B.V. dit nadien schriftelijk heeft bevestigd.

  Artikel 4. Aanduidingen, informatie, capaciteit
  4.1 Alle opgaven door TeleCommunicatie Experts B.V. van capaciteit, kwaliteit, prestaties en/of andere aanduidingen met betrekking tot haar Diensten en/of Producten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend. TeleCommunicatie Experts B.V. verleent ter zake geen garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door TeleCommunicatie Experts B.V., is TeleCommunicatie Experts B.V. niet aansprakelijk. De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TeleCommunicatie Experts B.V..
  4.2 TeleCommunicatie Experts B.V. is niet gebonden door beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en op haar website weergegeven informatie en aanbiedingen.
  4.3 TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich het recht voor om technische eigenschappen van haar Diensten en/of Producten te wijzigen onder de voorwaarde dat er dientengevolge geen kwaliteitsverlies voor de Contractant zal zijn.

  Artikel 5. Dienstenniveau en het gebruik van de Dienst
  5.1 Of de Dienst kan worden geleverd is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de Dienst op de locatie zoals door de Contractant in het Contractdocument aangegeven, een en ander naar de beoordeling van TeleCommunicatie Experts B.V..
  5.2 (Technische) details van de Diensten staan beschreven in de relevante Dienstbeschrijving die kosteloos op te vragen is bij TeleCommunicatie Experts B.V.. TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich het recht voor de Dienstbeschrijving eenzijdig aan te passen.
  5.3 Het is mogelijk dat als onderdeel van een Dienst een beltegoed wordt geleverd. Dit beltegoed is, wanneer het niet binnen de factuurperiode wordt opgebruikt, niet mee te nemen naar een volgende factuurperiode. In geen geval, ook niet bij beëindiging van de Overeenkomst, kan de Contractant aanspraak maken op uitkering van de waarde van het beltegoed (al dan niet in geld).
  5.4 TeleCommunicatie Experts B.V. staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan TeleCommunicatie Experts B.V. kenbaar is gemaakt. De Dienstbeschrijving van de Dienst is leidend.
  5.5 TeleCommunicatie Experts B.V. spant zich in om de Dienst zo ongestoord mogelijk te leveren. TeleCommunicatie Experts B.V. geeft echter geen garanties ten aanzien van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de Dienst.
  5.6 TeleCommunicatie Experts B.V. spant zich in om de Dienst door middel van de door haar geleverde beveiliging ten behoeve van de Dienst te optimaliseren maar garandeert niet dat deze beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is en TeleCommunicatie Experts B.V. sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een niet-optimale beveiliging, beveiligingslekken en/of (onrechtmatige) inbreuk door derden uit.
  5.7 TeleCommunicatie Experts B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de VoIP dienst, Vast-Mobiel en/of Internetdienst indien de Contractant de verbinding(en) en/of router(s) van andere partijen dan TeleCommunicatie Experts B.V. te betrekt.

  Artikel 6. Levering, Levertijden en aflevering
  6.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd verplicht TeleCommunicatie Experts B.V. niet tot schadevergoeding en geeft de Contractant niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. De Contractant is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover TeleCommunicatie Experts B.V. niet binnen een door de Contractant gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. TeleCommunicatie Experts B.V. is in dat geval geen schadevergoeding aan de Contractant verschuldigd.
  6.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door TeleCommunicatie Experts B.V. benodigde materialen en/of Producten. Indien ten gevolge van een wijziging van de werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van de door TeleCommunicatie Experts B.V. benodigde materialen en/of Producten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig uitgesteld.
  6.3 De door TeleCommunicatie Experts B.V. opgegeven termijnen voor levering zijn indicatief. De termijnen voor levering zijn mede afhankelijk van de technische voorzieningen en omstandigheden van en/of bij de Contractant en de eventuele wijzigingen dan wel aanpassingen die hierop moeten worden aangebracht ten behoeve van de
  levering van (een) overeengekomen Dienst(en). Termijnen voor levering kunnen eveneens worden beïnvloed door bijvoorbeeld het ontbreken van een werkend aansluitpunt (ISRA punt) zoals bedoeld in artikel 6.5, het uitblijven van de noodzakelijke toestemming van bevoegde autoriteiten, van de gebouweigenaar in geval toegang tot een gebouw nodig is, of van de grondeigenaar in geval van graafwerkzaamheden.
  De Contractant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de noodzakelijke toestemming van de gebouweigenaar.
  6.4 De Diensten worden geleverd op het adres (en waar van toepassing op de betreffende etage of verdieping) zoals door de Contractant ingevuld op het Contractdocument, behorend bij de betreffende Dienst. Indien de Contractant de Dienst naar een ander adres wenst te verhuizen geldt dit als een voortijdige beëindiging en is de beëindigingsregeling van artikel 18.5 van toepassing. De Contractant dient voor de levering van de Dienst op het nieuwe adres een nieuw Contractdocument in te vullen dan wel een nieuwe Overeenkomst te sluiten. Onder nader overeen te komen schriftelijke voorwaarden kunnen de Contractant en TeleCommunicatie Experts B.V. in specifieke gevallen afwijken van dit artikel.
  6.5 De (termijn voor) levering van de Diensten over koper netwerkinfrastructuur is mede afhankelijk van een werkend aansluitpunt (ISRA punt). De Contractant is verantwoordelijk voor een werkend ISRA punt op de locatie waar de Diensten moeten worden geleverd. Indien een ISRA punt niet aanwezig of niet werkend is op de betreffende locatie dan komen de kosten voor aanleg en/of herstel volledig voor rekening van de Contractant.
  6.6 TeleCommunicatie Experts B.V. is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.
  6.7 Bruikleenproducten blijven te allen tijde eigendom van TeleCommunicatie Experts B.V.. De Contractant is niet gerechtigd een bruikleenproduct te verkopen, verpanden, verhuren of op enige wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
  In geval van schending van deze verbintenis door (personeel van) de Contractant verbeurt de Contractant ten opzichte en ten behoeve van TeleCommunicatie Experts B.V. een aan TeleCommunicatie Experts B.V. toekomende boete van Euro 10.000,– per overtreding, onverminderd het recht van TeleCommunicatie Experts B.V. op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd het recht van TeleCommunicatie Experts B.V. om nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

  Artikel 7. Nummers, toegangscodes etc.
  7.1 Ten behoeve van een Dienst kan door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant een of meerdere nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers, e-mail-adressen, Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes, behoudens de wettelijke voorschriften omtrent nummerportabiliteit.
  7.2 TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich het recht voor om het ter beschikking gestelde nummer, e-mail-adres, Domeinnaam, IP-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere toegangscode te wijzigen dan wel in te trekken. In dat geval streeft TeleCommunicatie Experts B.V. ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en indien mogelijk een overgangstermijn te hanteren.
  7.3 TeleCommunicatie Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan dan wel andere wet- of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Contractant verstrekte nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes niet meer mogelijk is.
  7.4 De Contractant garandeert zich te zullen onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en/of e-mail-adressen en/of Domeinnamen en/of IP-adressen en eventueel bijbehorende gebruikersnamen, wachtwoorden en/of andere toegangscodes dat in strijd is met het nationale nummerplan, de voorschriften en beperkingen zoals door de ACM gesteld in de toekenning van de nummers en andere toepasselijke wet- of regelgeving.

  Artikel 8. Prijzen en Tarieven
  8.1 Door TeleCommunicatie Experts B.V. opgegeven en met TeleCommunicatie Experts B.V. overeengekomen prijzen zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW, voorrijkosten, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de Werkzaamheden, Diensten en/of Producten.
  8.2 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd de prijzen voor haar Diensten en/of Producten dienovereenkomstig aan te passen.
  8.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en afhankelijk van de geleverde Dienst(en), is de Contractant aan TeleCommunicatie Experts B.V. verschuldigd:
  a) een vergoeding per geslaagde oproep alsmede een gebruiks- en bestemmingsafhankelijk tarief;
  b) een vergoeding voor overig dienstspecifiek verbruik op basis van een verbruikstarief;
  c) een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief;
  d) een eenmalig tarief voor de installatie, (op)levering van de Dienst, de werkzaamheden en/of (op)levering van Producten en Materialen.
  8.4 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd om de in artikel 8.3 lid a, lid b en/of lid c genoemde tarieven jaarlijks op een door TeleCommunicatie Experts B.V. te bepalen datum te wijzigen volgens de meest recente door het
  Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex “lonen CAO-sector particuliere bedrijven” (http://statline.cbs.nl) Wijzigingen van tarieven op grond van dit artikel zullen door TeleCommunicatie Experts B.V. vooraf worden bekendgemaakt, met ingang van tenminste 1 maand na mededeling van deze wijziging.
  8.5 TeleCommunicatie Experts B.V. is daarnaast te allen tijde gerechtigd de in artikel 8.3 lid a, lid b en/of lid c genoemde vergoeding en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages te wijzigen, met ingang van tenminste 1 maand na mededeling van deze wijziging. In geval de tariefswijziging een verhoging betreft én deze de in artikel 8.3 beschreven prijscompensatie overstijgt, kan de Contractant, indien hij het niet eens is met deze tariefswijziging, tot aan de datum van deze tariefswijziging de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.
  8.6 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of indien kosten ontstaan doordat de Contractant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden en/of kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra bij Contractant in rekening gebracht tegen de alsdan geldende tarieven van TeleCommunicatie Experts B.V..
  8.7 Voor zover de overeengekomen vergoedingen zijn gerelateerd aan een bepaalde periode en niet over de volledige periode verschuldigd zijn, kan TeleCommunicatie Experts B.V. per kalenderdag een bedrag naar rato in rekening brengen.
  8.8 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. ten behoeve van Wholesale Line Rental lijnen van KPN inzet, berekent zij, in afwijking van hetgeen in artikel 8.5 en 8.6 staat vermeld, voor wat betreft artikel 8.3.c. aan de Contractant de door KPN gehanteerde retail tarieven, het TeleCommunicatie Experts B.V. All-in Traditioneel abonnement uitgezonderd.
  8.9 Gesprekstarieven gelden per minuut maar de Contractant betaalt per seconde. De kosten van een gesprek worden afgerond op de eerstvolgende hele cent.
  8.10 Als het verkooptarief van een 0900-nummer (naar boven dan wel naar beneden) wordt aangepast, dan is de Reseller verplicht de wijziging terstond schriftelijk aan TeleCommunicatie Experts B.V. te melden. Indien dit niet gebeurt, dan is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd om de kickback fee (minuutprijs 0900-verkeer) met terugwerkende kracht niet of niet volledig uit te keren.

  Artikel 9. Facturering, Betaling en Eigendomsvoorbehoud
  9.1 Met uitzondering van de van de Directe en Indirecte Toegangsdiensten onderdeel vormende gesprekskosten en verkochte hardware factureert TeleCommunicatie Experts B.V. de door de Contractant verschuldigde vergoedingen voor de geleverde Dienst(en) per maand vooraf en incasseert deze, tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen, automatisch van het door de Contractant opgegeven bank- of girorekening, waarvoor de Contractant een schriftelijke machtiging aan TeleCommunicatie Experts B.V. zal verstrekken tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen. Ook de vaste maandelijkse kosten van een All-in abonnement worden per maand vooraf gefactureerd en geïncasseerd. Automatische incasso vindt plaats omstreeks veertien (14) dagen na factuurdatum. TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd om nog niet in rekening gebrachte gesprekskosten tot en met 6 maanden na afloop van de maand gedurende welke het gesprek heeft plaatsgevonden, alsnog bij de Contractant in rekening te brengen. Verkochte hardware wordt tegelijkertijd met de levering in rekening gebracht, tenzij door Partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  9.2 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd om door (een eindContractant van) de Contractant gegenereerd Restverkeer middels een naheffing bij de Contractant in rekening te brengen, waarbij de hoogte van deze naheffing gelijk is aan een opslag van 50% t.o.v. de door TeleCommunicatie Experts B.V. op de desbetreffende telefoongesprekken bij Contractant reeds in rekening gebrachte bedragen.
  9.3 Eenmalige kosten voor set-up en installatie worden na ondertekening van het Contractdocument vooraf gefactureerd met een betaaltermijn van 8 dagen tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen.
  9.4 Indien, conform gemaakte afspraken, niet betaald wordt door middel van automatische incasso,geldt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, een betalingstermijn van door TeleCommunicatie Experts B.V. verzonden facturen van 14 dagen na factuurdatum.
  9.5 Als basis voor facturering zijn de door TeleCommunicatie Experts B.V. geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik ervan bindend.
  9.6 Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door TeleCommunicatie Experts B.V. is ontvangen.
  9.7 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks binnen 8 dagen na factuurdatum aan TeleCommunicatie Experts B.V. schriftelijk kenbaar te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V..
  9.8 Indien de bezwaren na onderzoek door TeleCommunicatie Experts B.V. ongegrond blijken is de Contractant de in redelijkheid door TeleCommunicatie Experts B.V. gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door TeleCommunicatie Experts B.V. gegenereerde gegevens leidend.
  9.9 Indien de in artikel 9.1 genoemde automatische incasso door TeleCommunicatie Experts B.V. bij de Contractant niet mogelijk blijkt en/of een eerdere betaling wordt gestorneerd, is de Contractant in verzuim. TeleCommunicatie Experts B.V. zal de Contractant hiervan middels schriftelijke ingebrekestelling terstond
  berichten. Alsdan zal, ingaande de betalingsvervaldatum van de in geding zijnde factuur, de Contractant onvoorwaardelijk een rentebedrag over het op dat moment openstaande factuurbedrag aan TeleCommunicatie Experts B.V. verschuldigd zijn, ter hoogte van 5% op jaarbasis vermeerderd met de wettelijke handelsrente.
  9.10 Indien het door de Contractant aan TeleCommunicatie Experts B.V. totaal verschuldigde bedrag niet binnen zeven (7) dagen na de in artikel 9.9 genoemde ingebrekestelling volledig op de bankrekening van TeleCommunicatie Experts B.V. is bijgeschreven, dan zal TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd zijn zonder nadere aankondiging de geëigende (rechts)maatregelen treffen ter incassering van het door de Contractant aan TeleCommunicatie Experts B.V. verschuldigde.
  9.11 De Contractant is, indien sprake is van de in artikelen 9.9 en 9.10 beschreven situatie, buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 100,-. Indien TeleCommunicatie Experts B.V. kan aantonen in werkelijkheid (en redelijkerwijs noodzakelijk) hogere kosten te hebben moeten maken dan hiervoor aangegeven, komen deze hogere kosten voor vergoeding in aanmerking.
  9.12 TeleCommunicatie Experts B.V. is bevoegd de werkzaamheden / levering van Diensten aan de Contractant op te schorten dan wel te beëindigen indien ondanks de ingebrekestelling als beschreven in artikel 9.9, betaling van de in geding zijnde factuur en eventuele op grond van de overeenkomst tussen TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant bijkomende kosten uitblijft.
  9.13 Eventuele gerechtelijke kosten, kosten voor heraansluiting van de Contractant en enige andere directe en/of indirecte schade voorvloeiende uit een tekortkoming in de nakoming van een betalingverplichting van de Contractant aan TeleCommunicatie Experts B.V. komen volledig voor rekening en risico van de Contractant.
  9.14 Betaling door de Contractant dient plaats te vinden zonder korting, opschorting of verrekening met een vordering op TeleCommunicatie Experts B.V..
  9.15 De door de Contractant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens tot voldoening van de openstaande facturen vanaf de oudste factuurdatum, ook indien de Contractant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
  9.16 Indien op grond van feiten of omstandigheden in redelijkheid twijfel kan bestaan of de Contractant (tijdig) aan zijn betalingsverplichting zal voldoen, heeft TeleCommunicatie Experts B.V. het recht een (aanvullende) zekerheidsstelling van de Contractant te vragen in de vorm van een bankgarantie of borgstelling, dan wel een waarborgsom te vorderen. Alsdan is de Contractant gehouden aan het eerste verzoek van TeleCommunicatie Experts B.V. tot het stellen van zekerheid gehoor te geven.
  9.17 In het geval van bijzondere omstandigheden (waaronder, maar niet uitsluitend, (vermoed) oneigenlijk gebruik) is TeleCommunicatie Experts B.V. bevoegd tussentijds te factureren.
  9.18 Indien de Contractant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens TeleCommunicatie Experts B.V. voldoet loopt hij het risico dat de dienstverlening van TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant als gevolg van het bereiken van de Kredietlimiet (tijdelijk) wordt afgebroken.
  9.19 Indien de facturatie van de geleverde Dienst(en) een fout c.q. onvolkomenheid bevat welke ten nadele is van de Contractant, heeft de Contractant, indien en voor zover al niet door TeleCommunicatie Experts B.V. zelf geconstateerd en gecorrigeerd, gedurende een periode van 6 maanden na factuurdatum het recht om TeleCommunicatie Experts B.V. schriftelijk te verzoeken de desbetreffende factuur te corrigeren. Daarna vervalt dit recht alsmede iedere aanspraak van de Contractant jegens TeleCommunicatie Experts B.V..
  9.20 Indien de facturatie van de geleverde Dienst(en) een fout c.q. onvolkomenheid bevat welke ten voordele is van de Contractant, heeft TeleCommunicatie Experts B.V. gedurende een periode van 6 maanden na factuurdatum het recht om de desbetreffende factu(ur)en te corrigeren. Daarna vervalt dit recht.
  9.21 Het in het kader van de Overeenkomst door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde blijft eigendom van TeleCommunicatie Experts B.V. totdat de Contractant alle verplichtingen uit de met TeleCommunicatie Experts B.V. gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
  9.22 Het door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde, dat ingevolge artikel 9.21 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
  9.23 De Contractant is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
  9.24 De Contractant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem/haar verwacht mag worden om de eigendomsrechten van TeleCommunicatie Experts B.V. veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Contractant verplicht om TeleCommunicatie Experts B.V. daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
  9.25 De Contractant verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan TeleCommunicatie Experts B.V. ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd tot deze penningen.

  Artikel 10. Contractovername
  10.1 De rechten en plichten uit een tussen TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant gesloten overeenkomst mogen door de Contractant niet aan een derde worden overgedragen, tenzij hier vooraf schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V. wordt verkregen.
  10.2 De Contractant verleent TeleCommunicatie Experts B.V. op voorhand toestemming om de rechten en plichten die voor haar uit de overeenkomst vloeien aan een derde over te dragen.

  Artikel 11. Annulering
  11.1 De Contractant kan een verstrekte order niet annuleren. Indien de Contractant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van TeleCommunicatie Experts B.V. en de winstderving van TeleCommunicatie Experts B.V., te vermeerderen met BTW, aan TeleCommunicatie Experts B.V. te vergoeden.

  Artikel 12. Garantie, gebreken en reclame
  12.1 TeleCommunicatie Experts B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Diensten in overeenstemming met hetgeen de Contractant krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde Diensten dan zal TeleCommunicatie Experts B.V. de betrokken Diensten opnieuw leveren of een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling aan TeleCommunicatie Experts B.V..
  12.2 Indien zich gebreken voordoen in de door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde (bruikleen)producten als gevolg van productie- en/of materiaalfouten, dan zal TeleCommunicatie Experts B.V. deze gebreken (laten) herstellen of het betrokken product vervangen, een en ander ter keuze en uitsluitend te beoordeling aan TeleCommunicatie Experts B.V..
  12.3 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden of (mede) het gevolg zijn van:
 • het door (personeel van) de Contractant niet in acht nemen van aanwijzingen en voorschriften;
 • ander gebruik dan het normaal voorziene gebruik;
 • onoordeelkundig bewaren of gebruik door (personeel van) de Contractant;
 • het gebruik van (bruikleen)producten in een andere dan de originele staat.
  12.4 Gebreken in dan wel schade aan de door TeleCommunicatie Experts B.V. ter beschikking gestelde (bruikleen)producten die (mede) het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de voorschriften uit de handleiding, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, beschadiging alsmede van werkzaamheden door derden of door de Contractant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V., komen voor rekening van de Contractant.
  12.5 De Contractant dient de geleverde (bruikleen)producten direct na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame en/of vervanging vervalt.
  Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde (bruikleen)producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden afgetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de Contractant opleveren.
  12.6 De Contractant dient binnen acht (8) dagen nadat een gebrek zich na levering van de Dienst voordoet schriftelijk bij TeleCommunicatie Experts B.V. te reclameren. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak van de Contractant op TeleCommunicatie Experts B.V..
  12.7 Indien de Contractant reclameert is hij verplicht TeleCommunicatie Experts B.V. in de gelegenheid te stellen de (bruikleen)producten te (laten) inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. De Contractant is verplicht om de (bruikleen)producten waarover is gereclameerd ter beschikking van TeleCommunicatie Experts B.V. te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of vervanging.
  12.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde (bruikleen)producten geven de Contractant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde (bruikleen)producten.
  12.9 Na constatering van een tekortkoming in een (bruikleen)product is de Contractant verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, inclusief eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling.
  12.10 Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de Contractant op grond van de wet heeft en waarvan niet mag worden afgeweken.

  Artikel 13 ( Limitering van) Aansprakelijkheid
  13.1 (Limitering van) Aansprakelijkheid bij Overmacht
  13.1.1 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. door Overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Contractant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
  13.1.2 Indien sprake is van een Overmachtsituatie is TeleCommunicatie Experts B.V. bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de Overmachtsituatie langer dan vier (4) weken duurt, dan is ook de Contractant bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
  13.1.3 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. bij het intreden van de Overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Contractant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  13.2 (Limitering van) Aansprakelijkheid bij Diensten
  13.2.1 TeleCommunicatie Experts B.V. is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of
  het niet goed functioneren van haar Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van TeleCommunicatie Experts B.V..
  13.2.2 In geen geval is TeleCommunicatie Experts B.V. aansprakelijk voor de manier waarop de Contractant gebruik maakt van de door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen. De Contractant zal TeleCommunicatie Experts B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden welke betrekking hebben op de inhoud van het data-, internet- en/of spraakverkeer en/of op gegevens welke de Contractant verstuurt met behulp van de Dienst(en), Aansluitingen en/of Voorzieningen.
  13.2.3 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. op grond van artikel 13.2.1 aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid van TeleCommunicatie Experts B.V. beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met deze tekortkoming en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal EUR 5.000 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, tot een maximum van EUR 10.000 per kalenderjaar. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet, stilstandschade en/of gederfde winst) is uitgesloten.
  Aansprakelijkheid voor schade van de Contractant als gevolg van het niet functioneren van een Dienst die bestaat uit een telefonische of elektronische alarmvoorziening en/of kostenregistratiesysteem (waaronder Aansluitingen voor alarmmeldingen en/of elektronische (PIN-)betalingen) is uitgesloten.
  13.2.4 Alle aanspraken door de Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij TeleCommunicatie Experts B.V. te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.
  13.2.5 De Contractant zal TeleCommunicatie Experts B.V. vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst.
  13.2.6 De Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende nummer(s), Domeinnamen, IP-adressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en e-mailadres(sen).
  De Contractant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door de Contractant op haar systemen worden geplaatst.
  Tevens is de Contractant verantwoordelijk voor de beveiliging van haar (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) tegen oneigenlijk gebruik van deze (rand)apparatuur door derden of inbraak in deze (rand)apparatuur door derden. TeleCommunicatie Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van dit oneigenlijk gebruik en/of deze inbraak en de Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. voor alle schade en/of kosten die daarmee verband houden.
  13.2.7 Het is de Contractant niet toegestaan om in strijd met een of meer verplichtingen voortvloeiende uit de wet en de Overeenkomst gebruik te maken van de Dienst, met inbegrip van onrechtmatig spammen, de distributie van onrechtmatige content, hacken of enig ander misbruik, en alle gebeurtenissen waarnaar als ‘oneigenlijk gebruik’ wordt verwezen zoals niet-uitputtend opgesomd in artikel 18.10 sub b. De Contractant is aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan. Indien er sprake is van (een redelijke reden om uit te gaan van) oneigenlijk gebruik van de Dienst jegens TeleCommunicatie Experts B.V. of derden, dan is de Contractant volledig aansprakelijk voor de door TeleCommunicatie Experts B.V. en/of derden gemaakte kosten en de daardoor geleden schade, en dient de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. schadeloos te stellen.
  TeleCommunicatie Experts B.V. heeft het recht om bevoegde overheidsinstellingen en derden met relevante belangen daarbij onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle informatie die relevant is voor het oneigenlijke gebruik, met inbegrip van persoonsgegevens, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt.
  13.2.8 In geval van Overmacht aan de zijde van TeleCommunicatie Experts B.V. kan de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. niet op haar verplichtingen aanspreken. Van Overmacht is onder meer sprake indien TeleCommunicatie Experts B.V. niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van handelen dan wel nalaten van de Contractant, defecten en/of storingen in de (rand)apparatuur, de systemen en/of het netwerk van de Contractant, oneigenlijk gebruik van of inbraak in de (rand)apparatuur (zoals telefooncentrales) van de Contractant, fraude, misbruik, onderhoud, oorlog(sgevaar), oproer, terreur, aanslagen, molest, brand, waterschade, vorst, “onwerkbaar weer”, blikseminslag, storm, overstroming, aardbeving, (nucleaire) explosies, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, veiligheids- en milieueisen (zoals vervuilde grond, verzakkingen van grond en/of gebouwen, en asbest), geweigerde en/of beperkte toegang tot percelen en/of gebouwen, door grondeigenaren gestelde voorwaarden (zoals aanbrengen sierbestrating of bepaalde werken), vertragingen in het verkrijgen van benodigde vergunningen, kabelbreuk(en) veroorzaakt door derden, storingen of tekortkomingen in (communicatieve) dienstverlening van derden.
  13.2.9 Indien er zich gedurende een aaneengesloten periode van minimaal 12 uur een verstoring voordoet in de dienstverlening van TeleCommunicatie Experts B.V. zonder dat er sprake is van de in artikel 13.2.8 beschreven Overmacht, heeft de Contractant recht op een financiële compensatie ter hoogte van de pro rata berekende vaste maandelijkse abonnementskosten. Bij een storing tussen 12 en 24 uur heeft de Contractant derhalve recht op één dertigste deel van de vaste maandelijkse abonnementskosten. Een storing tussen 24 en 48 uur geeft recht op een compensatie van twee dertigste deel van de vaste maandelijkse abonnementskosten, enzovoort. De Contractant dient hiervoor een schriftelijke aanvraag bij TeleCommunicatie Experts B.V. in te dienen, e.e.a. binnen 8 dagen nadat de verstoring zich heeft voorgedaan. Daarna vervalt het recht op compensatie. Deze compensatieregeling is niet van toepassing op a) Internetdiensten alsmede daar direct aan gekoppelde VoIP, Vast-Mobiel, CTI en WebRTC diensten, waarbij de Contractant met betrekking tot de desbetreffende Internetdienst(en) een Service Level Agreement op basis van Best Effort met TeleCommunicatie Experts B.V. is
  overeengekomen, en b) VoIP, Vast-Mobiel, CTI en WebRTC diensten, waarbij de Contractant de internetdienst van een andere leverancier dan TeleCommunicatie Experts B.V. afneemt.
  13.3 (Limitering van) Aansprakelijkheid bij Product-leveringen en Werkzaamheden
  13.3.1 De aansprakelijkheid van TeleCommunicatie Experts B.V. is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van TeleCommunicatie Experts B.V. in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
  13.3.2 Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en TeleCommunicatie Experts B.V. aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van TeleCommunicatie Experts B.V. beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de
  opdracht waarop de aansprakelijkstelling betrekking heeft.
  13.3.3 In afwijking van hetgeen hierboven in artikel 13.3.2. is bepaald, wordt bij een opdracht met een looptijd van langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
  13.3.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van TeleCommunicatie Experts B.V. of haar ondergeschikten.
  13.3.5 TeleCommunicatie Experts B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
  13.3.6 Aansprakelijkheid van TeleCommunicatie Experts B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. een redelijke termijn geeft om alsnog haar verplichtingen na te komen, en TeleCommunicatie Experts B.V. ook na het verstrijken van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TeleCommunicatie Experts B.V. in staat is adequaat te reageren.
  13.3.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één (1) week na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TeleCommunicatie Experts B.V. meldt.
  13.3.8 De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op TeleCommunicatie Experts B.V. zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de Contractant van de Dienst en/of Product is gemaakt of voor zover deze aanspraak gegrond is op de communicatie door de Contractant met behulp van de Dienst en/of Product.
  13.3.9 De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. voor alle vorderingen van aansprakelijkheid, schade, kosten en onkosten, waaronder kosten in rechte, voortvloeiende uit enige schending van de Algemene Voorwaarden door de Contractant.
  10.3.10 De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. voor schade die ontstaat als gevolg van het gebruik door de Contractant van niet door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde materialen, apparatuur of door aanpassingen in de door TeleCommunicatie Experts B.V. geleverde Producten door of namens de Contractant.
  13.3.1. TeleCommunicatie Experts B.V. is nimmer aansprakelijk als naar aanleiding van een bevel op wettelijke of gerechtelijke basis gegevens van de Contractant aan daartoe gerechtigde derden moeten worden verstrekt

  Artikel 14. Verplichtingen van de Contractant
  14.1 De Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van TeleCommunicatie Experts B.V.. De Contractant zal TeleCommunicatie Experts B.V. op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten.
  Zo is het de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten, zoals het opstarten van processen en/of programma’s op de systemen van TeleCommunicatie Experts B.V., waarvan naar het oordeel van TeleCommunicatie Experts B.V. aangenomen kan worden dat deze schade en/of hinder zouden kunnen toebrengen aan de systemen van TeleCommunicatie Experts B.V. en/of overige (internet) gebruikers.
  14.2 De Contractant zal TeleCommunicatie Experts B.V. alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens, facturatiegegevens en/of overige relevante gegevens.
  14.3 De Contractant zal zich onthouden van elk handelen en nalaten jegens TeleCommunicatie Experts B.V. dat strijd met wettelijke bepalingen en/of bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst oplevert of kan opleveren.
  14.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan TeleCommunicatie Experts B.V. welke redelijkerwijze van haar verwacht mag worden bij en/of ten behoeve van het leveren van de Diensten.
  14.5 Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan TeleCommunicatie Experts B.V. aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.
  14.6 De Contractant zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels voor internetgebruik. Het is mogelijk dat de Dienstbeschrijving hierover aanvullende concrete bepalingen bevat. De Contractant zal zich ook houden aan op de desbetreffende Dienst(en) toepasselijke gedragsregels.
  14.7 In geval de Contractant de Forced-on-PBX Dienst van TeleCommunicatie Experts B.V. afneemt is het bij gebruik
  van de Forced-on-PBX Dienst niet toegestaan vanaf de PBX van de Contractant via een andere provider dan TeleCommunicatie Experts B.V. het verkeer af te handelen. Dit impliceert dat alle gesprekken welke vanaf een mobiel toestel worden opgezet bij de Contractant in rekening worden gebracht, ook als er sprake is van een routering buiten het netwerk van TeleCommunicatie Experts B.V. om.

  Artikel 15. Persoons- en verkeersgegevens
  15.1 TeleCommunicatie Experts B.V. verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts verwerkt conform geldende wettelijke bepalingen en voor de doeleinden zoals bij het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te Den Haag gemeld, gehouden en verwerkt.
  De Contractant geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van de databanken of geautomatiseerde bestanden die TeleCommunicatie Experts B.V. aanlegt in het kader van haar dienstverlening en facturering. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
  15.2 De verwerking van persoonsgegevens, zijnde NAW-gegevens, heeft als doel:
 • het aanbieden en uitvoeren van Diensten;
 • activiteiten gericht op een verantwoordelijke bedrijfsvoering, zoals beveiliging, risicobeperking en integriteitonderzoek, mede ter voorkoming van fraude en misbruik;
 • financiële administratie en het factureringsproces waaronder begrepen: incasso, klachtbehandeling en het verstrekken van gegevens aan derden ten behoeve van het innen van vorderingen;
 • het beheer, uitbreiden en optimaliseren van het Contractantenbestand, eventueel met behulp van (direct) marketing activiteiten door derden;
 • het ontwikkelen, uitbreiden en verbeteren van de dienstverlening en producten van TeleCommunicatie Experts B.V., mede door het informeren van Contractanten en met behulp van (direct) marketing activiteiten en marktonderzoek;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan bevoegde autoriteiten in het kader van strafvordering of in het belang van de veiligheid van de staat;
 • training en opleiding van het eigen personeel; en
 • netwerkbeheer.
  Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.
  15.3 Tenzij de Contractant schriftelijk heeft medegedeeld hier bezwaar tegen te maken, verleent hij TeleCommunicatie Experts B.V. hierbij het recht om zijn persoonsgegevens aan derden te verstrekken voor opname in een (elektronische) telefoongids.
  15.4 TeleCommunicatie Experts B.V. draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

  Artikel 16. Nummerweergave
  16.1 De mogelijkheid bestaat dat het nummer van het netwerkaansluitpunt waarvandaan opgeroepen wordt dan wel een nummer waarmee een individuele Contractant kan worden geïdentificeerd, doorgegeven wordt aan het opgeroepen netwerkaansluitpunt, nog voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Overigens wordt de Contractant de mogelijkheid geboden de doorgifte van het nummer waarmee hij kan worden geïdentificeerd te blokkeren.
  16.2 Iedere opgeroepen Contractant zal de mogelijkheid worden geboden om de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluitpunt te laten blokkeren. Deze blokkeringsmogelijkheid is kosteloos, tenzij er sprake is van herhaald gebruik van deze blokkeringsmogelijkheid door de Contractant zonder redelijk doel waarna een redelijke vergoeding door TeleCommunicatie Experts B.V. in rekening kan worden gebracht.
  16.3 Geblokkeerde nummers kunnen door TeleCommunicatie Experts B.V. gedeblokkeerd worden wanneer er een alarmnummer gebeld wordt.
  Naam-, adres-, postcode-, en woonplaatsgegevens van de Contractant kunnen ook door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de alarm- en hulpdiensten verstrekt worden, indien een alarmnummer gebeld is.

  Artikel 17. Contractsovername
  17.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door de Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van TeleCommunicatie Experts B.V..
  17.2 De Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige of gedeeltelijke overdracht door TeleCommunicatie Experts B.V. van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde.

  Artikel 18. Duur en beëindiging algemeen
  18.1 De Overeenkomst komt tot stand op de datum zoals bepaald in artikel 3.10 en de looptijd (duur) van de Overeenkomst vangt aan op de Ready for Service-datum. Facturering van een Dienst vindt plaats vanaf deze Ready for Service-datum. Een Ready for Service-datum kan ook een deeloplevering betreffen (zie artikel 18.4). TeleCommunicatie Experts B.V. zal de Contractant over de Ready for Service-datum informeren. Wanneer de
  Contractant geen mededeling is gedaan van de Ready for Service-datum, wordt de duur van de Overeenkomst geacht te zijn aangevangen op het moment van de mogelijkheid tot ingebruikname van de Dienst door de Contractant.
  18.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten aangegaan voor een periode van drie (3) jaar.
  18.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst voor alle Diensten na afloop van de overeengekomen contractperiode stilzwijgend verlengd, waarbij elk der Partijen het recht heeft met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand de Overeenkomst op te zeggen. De opzeggende Partij dient dit schriftelijk aan de andere Partij mede te delen. De Overeenkomst eindigt dan van rechtswege aan het einde van de laatste dag van de alsdan geldende periode.
  18.4 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Aansluitingen op meerdere locaties van de Contractant dan geldt het volgende: een Aansluiting wordt per locatie van de Contractant (hierna: “Locatie”) aangegaan en afgenomen door de Contractant voor een looptijd als bedoeld in artikelen 18.2 en 18.3. De looptijd vangt aan op de Ready for Service-datum van de Aansluiting die onder de Overeenkomst wordt geleverd op de betreffende Locatie. Facturering van een Dienst vindt eveneens plaats vanaf deze Ready for Service-datum. De begin- en einddata van een Aansluiting kunnen afhankelijk van genoemde Ready for Service-datum per Locatie verschillen. De afnameduur van de Aansluiting per Locatie wordt na het verstrijken van de contractperiode automatisch verlengd tenzij TeleCommunicatie Experts B.V. of de Contractant schriftelijk aan de ander laat weten de Aansluiting op een bepaalde Locatie te willen opzeggen, een en ander conform het in artikel 18.3 gestelde. De betreffende opgezegde Aansluiting op de bepaalde Locatie eindigt dan aan het einde van de laatste dag van de dan geldende periode. De Overeenkomst blijft van kracht zolang niet alle Aansluitingen op alle Locaties van de Overeenkomst zijn opgezegd conform het bepaalde in dit artikel 18.3.
  18.5 Indien de Overeenkomst of een afgenomen Aansluiting door de Contractant voortijdig, dat wil zeggen voor het einde van de overeengekomen (al dan niet verlengde) contractperiode van de Overeenkomst wordt opgezegd, dan is – onverminderd de overige rechten van TeleCommunicatie Experts B.V. – direct na de voortijdige opzegging een afkoopsom verschuldigd door de Contractant.
  Deze afkoopsom bestaat naast de openstaande gefactureerde bedragen voor de Dienst uit: (i) honderd procent (100%) van de vaste terugkerende maandelijkse tarieven voor de Aansluiting en – indien van toepassing – (ii) de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting, voor de volledige initiële looptijd c.q. verlengde looptijd van de Overeenkomst of desbetreffende Aansluiting. Het deel van de afkoopsom dat betrekking heeft op de maandelijkse variabele tarieven voor de Aansluiting wordt bepaald door het gemiddelde maandelijkse volume dat over de Dienst is gelopen en door TeleCommunicatie Experts B.V. is gefactureerd gedurende de reeds verstreken periode te vermenigvuldigen met het aantal maanden dat de Overeenkomst te vroeg is opgezegd.
  Indien de Contractant de Overeenkomst of een Aansluiting vóór oplevering van de Dienst opzegt, is hij tevens het eenmalige tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst – zonder kortingen – aan TeleCommunicatie Experts B.V. verschuldigd.
  18.6 Indien de Contractant wenst dat TeleCommunicatie Experts B.V. na het (voortijdig) eindigen van de Overeenkomst medewerking verleent aan de transitie naar de diensten van een nieuwe leverancier, dan dient de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. hierover minimaal drie (3) maanden van tevoren schriftelijk te informeren. TeleCommunicatie Experts B.V. is niet verplicht om deze medewerking te verlenen en kan hieraan nadere voorwaarden en tarieven stellen.
  Indien TeleCommunicatie Experts B.V. Diensten (deels) voortzet tijdens de door TeleCommunicatie Experts B.V. nader overeen te komen transitieperiode, dan vervallen eventueel van toepassing zijnde kortingspercentages en zullen de standaard tarieven voor de betreffende Dienst(en) in rekening worden gebracht. Tevens blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing op deze Diensten.
  18.7 Indien TeleCommunicatie Experts B.V. kosten heeft gemaakt voor het porteren van (telefoon)nummers van de Contractant zal de Contractant deze kosten vergoeden wanneer zij vóór het aflopen van de overeengekomen contractperiode de Overeenkomst beëindigt, met inachtneming van hetgeen in artikelen 18.3, 18.4 en 18.5 is bepaald.
  18.8 In geval een Overeenkomst betrekking heeft op zowel de levering van Directe Toegangsdiensten als Indirecte Toegangsdiensten kan gedeeltelijke beëindiging plaatsvinden met inachtneming van de voor de te beëindigen Dienst toepasselijke beëindigingsbepalingen zoals beschreven in de artikelen 18.3, 18.4 en 18.5.
  18.9 Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te beëindigen in geval:
 • de andere Partij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
 • de andere Partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert;
 • de andere partij surséance dan wel faillissement heeft aangevraagd, dan wel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan.
  18.10 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen indien:
  a) de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde redelijke
  termijn er geen blijk van heeft gegeven alsnog na te zullen komen;
  b) er sprake is van (een vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van de Aansluiting, de Dienst of daarmee verband houdende Voorzieningen, faciliteiten en/of diensten (zoals, maar niet beperkt tot ter beschikking gestelde (informatie)nummers, al dan niet door de Contractant;
  Enkele vormen van oneigenlijk gebruik zijn:
 • indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer uitsluitend wordt gegenereerd vanaf één vaste locatie, in geografische zin of antenne opstelpunt voor mobiele telefonie of blijkt dat er een bundeling van belverkeer gegenereerd wordt in vanaf enkele vaste locaties, in geografische zin of antenne opstelpunten voor mobiele telefonie;
 • indien het verkeer naar een bepaald informatienummer kan worden herleid tot belverkeer waarbij kan worden vastgesteld dat de identiteit van de nummeroproeper(s) niet overeenstemt met de door de nummeroproeper(s) aan de operator verstrekte persoonsgegevens en/of waarbij de nummeroproeper(s) zich voordoet als iemand anders via manipulatie van de signalering;
 • indien het belgedrag naar een bepaald informatienummer leidt tot opvallend/afwijkend (hoog)verbruik door één en hetzelfde mobiele of vaste nummer;
 • indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer niet heeft geleid tot het in rekening brengen van de juiste tarieven aan de nummeroproeper(s) vanwege opzettelijke manipulatie in het billingsysteem of van manipulatie in de charging engine van de mobiele operator of vaste operator;
 • indien er naar een bepaald Informatienummer grotere aantallen ‘gesprekken’ worden gevoerd met een ‘gesprekstijd’ van minder dan 0,5 seconden per gesprek (op deze wijze wordt getracht billingsystemen op een dwaalspoor te brengen; gesprekken worden mogelijk niet getarifeerd aan de nummeroproeper, maar wel betaald aan de nummerhouder);
 • indien het belverkeer naar een bepaald informatienummer wordt gegenereerd met mobiele nummers waarvan kan worden vastgesteld dat dankzij een manipulatie van de settings van de simkaart een mogelijkheid is gecreëerd om ‘gratis’ te kunnen bellen;
 • indien wordt geconstateerd dat geen sprake is van exploitatie van een informatienummer conform de vastgestelde normen, door OCI of door een andere van overheidswege erkende instelling die toezicht houdt op het Nummerplan van telefoon- en ISDN-diensten;
 • indien tussen de nummeroproeper(s) en nummerhouder een zakelijke relatie bestaat. Met andere woorden, de beller is de nummerhouder of wordt door de nummerhouder (in)direct gebruikt om zijn/haar identiteit te lenen voor het (al dan niet tegen financiële vergoeding) afsluiten van abonnementen die vervolgens vrijwel uitsluitend worden gebruikt voor het bellen naar informatienummers;
 • indien prepaid kaarten, waarbij geconstateerd is dat zij zijn verkregen onder opgave van valse identiteitsgegevens, op oneigenlijke gronden en/of via criminele activiteiten, enkel worden gebruikt om gratis verkregen beltegoed op te bellen naar informatienummers om daarmee zichzelf te verrijken en waarbij er sprake is van een gering aantal gesprekken per kaart.
 • indien de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel langer laat open staan dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent of dat de nummeroproeper de verbinding(en) naar informatienummer(s) veel vaker maakt dan dat de dienst achter het informatienummer zich daarvoor leent.
 • indien er door de nummerhouder via POP-ups of via een automatisch werkend programma op de computer verbinding wordt gemaakt zonder de nummeroproeper hier weet van heeft met als doel om zichzelf te verrijken of zonder dat de nummeroproeper de verbinding kan weigeren en of niet voorzien is van de normaal vereiste transparantiemaatregelen.
 • indien er door een of meerdere buitenlandse telefoons (nummers) roamend op een Nederlands netwerk veel korte ‘gesprekken’ dan wel lange ‘high usage’ gesprekken worden opgezet naar één of meer informatienummers, en waarbij de buitenlandse provider zijn geld van de beller niet kan innen.
  Ook vormen van oneigenlijk gebruik die niet zijn opgenomen in bovenstaande opsomming kunnen leiden tot onmiddellijke opzegging of opschorting van de Dienst en/of de Overeenkomst.
  c) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een dialer zonder dat TeleCommunicatie Experts B.V. hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  d) door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een call generator zonder dat TeleCommunicatie Experts B.V. hiervoor expliciete schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  e) er sprake is van een overheidsbeschikking daartoe, inclusief veiligheids en beveiligingsredenen;
  f) er sprake is van een Overmachtsituatie veroorzaakt door een niet aan TeleCommunicatie Experts B.V. toerekenbare tekortkoming;
  g) de Contractant valse of onjuiste (persoons)gegevens heeft opgegeven;
  h) de Contractant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
  i) er sprake is van zwaarwegende redenen op grond waarvan in redelijkheid niet langer van TeleCommunicatie Experts B.V. gevergd kan worden de Overeenkomst in stand te houden.
  18.11 Bij opschorting of opzegging als in artikel 18.10 bedoeld ontstaat voor TeleCommunicatie Experts B.V. geen aansprakelijkheid jegens de Contractant en/of derden. In het geval van aanwijzingen van misbruik of (een vermoeden van) oneigenlijk gebruik, heeft TeleCommunicatie Experts B.V. daarnaast tevens het recht om alle aan de Contractant openstaande, en toekomstig aan de Contractant verschuldigde, betalingen in te houden, teneinde
  de belangen kosten en schade van TeleCommunicatie Experts B.V. en/of derden te waarborgen. Indien na onderzoek TeleCommunicatie Experts B.V. oordeelt dat sprake was van misbruik of oneigenlijk gebruik en de Contractant niet onomstotelijk het tegendeel heeft bewezen, worden de daarop betrekking hebbende vergoedingen definitief niet uitbetaald aan de Contractant. Bij opschorting of opzegging als in artikel 18.10 bedoeld zullen alle vorderingen van TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant voortvloeiende uit de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar worden.
  18.12 TeleCommunicatie Experts B.V. kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens haar dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken dan wel ingeval zich een van de in artikel 18.9 of artikel 18.10 genoemde situaties voordoet. Indien de Dienst na een opschorting opnieuw wordt geactiveerd, is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd hiervoor eenmalige tarieven in rekening te brengen.
  18.13 Indien de Contractant een Reseller betreft en deze overeenkomst op grond van artikel 18.9 of 18.10 rechtswege dan wel door TeleCommunicatie Experts B.V. wordt beëindigd, is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd om de Contractanten van de Contractant te benaderen teneinde een directe levering van de Diensten door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractanten van de Contractant te bewerkstelligen en daarmee continuïteit van de dienstverlening door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de desbetreffende Contractanten te waarborgen.
  18.14 Opzegging door de Contractant kan uitsluitend schriftelijk middels aangetekende brief plaatsvinden, onder vermelding van naam, adres, postcode, vestigingsplaats, Contractantnummer en gewenste einddatum. Opzeggingen dienen te worden gezonden aan TeleCommunicatie Experts B.V., Hoogstraat 27, 4702ZP Roosendaal.
  18.15. De Contractant kan een verstrekte order niet annuleren. Indien de Contractant een verstrekte order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van TeleCommunicatie Experts B.V. en de winstderving van TeleCommunicatie Experts B.V., te vermeerderen met BTW, aan TeleCommunicatie Experts B.V. te vergoeden.

  Artikel 19. Aanpassingen assortiment
  19.1 TeleCommunicatie Experts B.V. kan haar aanbod van Producten en/of Diensten te allen tijde aanpassen, opschorten, uitbreiden of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteitsoverwegingen.

  Artikel 20. Beheer van de systemen van TeleCommunicatie Experts B.V.
  20.1 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.
  20.2 TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de toegangsprocedure (inlog-procedure) van de Diensten.
  20.3 TeleCommunicatie Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade van de Contractant als gevolg van het in artikel 20.1 en/of artikel 20.2 gestelde.

  Artikel 21. Intellectueel eigendom
  21.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de door TeleCommunicatie Experts B.V. aan de Contractant geleverde Diensten en (bruikleen)producten alsmede de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat TeleCommunicatie Experts B.V. ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, gebruikersdocumentatie, rapporten, reclamemateriaal, adviezen en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan TeleCommunicatie Experts B.V..
  21.2 Het is de Contractant niet toegestaan om gebruik te maken van handelsnamen, merken, logo’s en andere aanduidingen van TeleCommunicatie Experts B.V., tenzij de Contractant hiervoor vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V. heeft ontvangen. In dit laatste geval zal de Contractant zich houden aan de richtlijnen en instructies van TeleCommunicatie Experts B.V. ter zake.
  21.3 Het is de Contractant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de (bruikleen)producten van TeleCommunicatie Experts B.V. te verwijderen of te wijzigen.

  Artikel 22. Geheimhouding
  22.1 TeleCommunicatie Experts B.V. en de Contractant zullen te allen tijde geheimhouding betrachten van alle gegevens en informatie die zij omtrent elkaars bedrijf en bedrijfsprocessen en in het kader van deze overeenkomst hebben uitgewisseld / zullen uitwisselen en waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat die gegevens en informatie van vertrouwelijke aard zijn. Partijen zullen de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
  22.2 De in artikel 22.1 beschreven geheimhoudingsplicht zullen Partijen eveneens opleggen aan hun betrokken werknemers en aan door hen ingeschakelde derden.
  22.3 De geheimhoudingsplicht blijft nog drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de overeenkomst van kracht.

  Artikel 23. Voorzieningen ten behoeve van de levering van Diensten
  23.1 De mogelijkheid bestaat dat TeleCommunicatie Experts B.V. ten behoeve van de te leveren Dienst(en) bepaalde Voorzieningen installeert welke al dan niet bij de prijs van de overeengekomen Dienst(en) is inbegrepen. Tenzij anders is overeengekomen, verzorgt TeleCommunicatie Experts B.V. de Voorzieningen.
  23.2 Aan de Contractant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.
  De Contractant gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij deze software en documentatie. Het is de Contractant niet toegestaan derden gebruik van deze software en/of documentatie te laten maken.
  23.3 Ten aanzien van garantie, onderhoud en functioneren van de Voorzieningen gelden de voorwaarden welke door de leverancier van de betreffende Voorzieningen is bepaald.
  23.4 De eigendom van Voorzieningen zal niet aan de Contractant worden overgedragen, tenzij er sprake is van “customer-premises equipment” (“CPE”) of schriftelijk anders is overeengekomen.
  De eigendom van CPE(’s) wordt door TeleCommunicatie Experts B.V. overgedragen aan de Contractant op het moment van volledige betaling ervan en de Contractant is vanaf dat moment eigenaar van deze CPE(‘s).
  23.5 Het is de Contractant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de Voorzieningen, deze te verplaatsen, te openen, of anderszins te bewerken en/of te beïnvloeden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V..
  23.6 De Contractant zal derden die rechten doen gelden op de Voorzieningen of maatregelen zoals inbeslagname willen uitvoeren, op de hoogte stellen van het eigendom van TeleCommunicatie Experts B.V.. De Contractant zal tevens in dat geval TeleCommunicatie Experts B.V. onmiddellijk inlichten.
  23.7 Installatie van Voorzieningen geschiedt door TeleCommunicatie Experts B.V. of door TeleCommunicatie Experts B.V. ingeschakelde installateurs op een met de Contractant overeengekomen locatie.
  23.8 De Contractant onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaarmaken en/of anderszins verspreiden van de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en opslag- (back-up-)doeleinden voor eigen intern gebruik. Bij het maken van opslag-(back-up-)kopieën voor eigen intern gebruik zal de Contractant alle gegevens en tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, in stand laten.
  23.9 Tijdstippen van installatie, programmering en onderhoud van de Voorzieningen zullen zoveel mogelijk in overleg tussen de Contractant en TeleCommunicatie Experts B.V. worden vastgesteld.
  23.10 De Contractant is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan de Voorzieningen, tenzij de schade is ontstaan door aan TeleCommunicatie Experts B.V. toe te rekenen handelen of nalaten. Het door de Contractant te vergoeden bedrag in geval van aansprakelijkheid van de Contractant zal minimaal gelijk zijn aan de vervangingswaarde of herstelkosten van de Voorzieningen.
  23.11 Na beëindiging van de Overeenkomst is de Contractant verplicht om op eerste verzoek van TeleCommunicatie Experts B.V. daartoe medewerking te verlenen aan het afgeven aan dan wel het (laten) terugnemen door TeleCommunicatie Experts B.V. van de Voorzieningen. Indien de Contractant in strijd met haar verplichting uit dit artikel 23.11 handelt, is de Contractant gehouden TeleCommunicatie Experts B.V. de vervangingswaarde van de betreffende Voorzieningen, waarvan de hoogte door TeleCommunicatie Experts B.V. wordt bepaald, en alle kosten die TeleCommunicatie Experts B.V. maakt en die verband houden met dit tekortschieten van de Contractant, te vergoeden. Betaling van de vervangingswaarde van de Voorzieningen en/of de hiervoor genoemde kosten laat onverlet de overige rechten van TeleCommunicatie Experts B.V., zoals het recht van TeleCommunicatie Experts B.V. om in rechte teruggave van de Voorzieningen te vorderen met veroordeling van een dwangsom.

  Artikel 24. Toepasselijk recht en jurisdictie
  24.1 Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de totstandkoming ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  24.2 Geschillen tussen Contractant en TeleCommunicatie Experts B.V. over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door TeleCommunicatie Experts B.V. te leveren of geleverde Diensten, Werkzaamheden en/of Producten worden voorgelegd aan de bevoegde sector van de Rechtbank te Breda.
  24.3 TeleCommunicatie Experts B.V. is bevoegd, in afwijking van het bepaalde in artikel 24.2, om zich tot de rechter van de vestigingsplaats van de Contractant te wenden.

  Artikel 25. (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen
  25.1 TeleCommunicatie Experts B.V. is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden bekendgemaakt, waaronder op of via de factuur.
  25.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
  25.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van TeleCommunicatie Experts B.V. (www.telecommunicatieexperts.nl). Zij worden tevens op verzoek kosteloos per e-mail toegezonden door TeleCommunicatie Experts B.V.. Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 73845078.
  25.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen
  onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
  25.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover TeleCommunicatie Experts B.V. eerst van kracht worden nadat TeleCommunicatie Experts B.V. daarvan schriftelijk door de Contractant in kennis is gesteld.
  25.6 De Contractant is verplicht van iedere (voorgenomen) adreswijziging en/of wijziging van (facturatie)gegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan TeleCommunicatie Experts B.V.. De Contractant kiest in haar relatie tot TeleCommunicatie Experts B.V. uitdrukkelijk domicilie op het laatste door de Contractant aan TeleCommunicatie Experts B.V. schriftelijk opgegeven adres.
  25.7 De Contractant dient ingeval van een (mogelijk) faillissement, surséance van betaling of schuldsaneringsregeling TeleCommunicatie Experts B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
  INTERNET DIENSTEN
  Dit gedeelte van de Algemene Voorwaarden vormt een aanvulling op de hierboven beschreven voorwaarden in het algemene gedeelte en bevat bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op Internetdiensten zoals toegang tot het internet, hosting van internetwebsites, diensten ten behoeve van e-mails en/of registratie van een Domeinnaam.

  Artikel 26. Totstandkoming van de Overeenkomst
  Zolang er nog geen sprake is van een toewijzing van een Domeinnaam door de desbetreffende domeinnaamorganisatie kan TeleCommunicatie Experts B.V. haar gedane aanbod voor de Domeinnaam na aanvaarding nog herroepen.

  Artikel 27. Levering
  De Contractant kan jegens TeleCommunicatie Experts B.V. geen aanspraak maken op toewijzing van de door de Contractant aangevraagde Domeinnaam of e-mail-adres. De uiteindelijke toewijzing van Domeinnamen is afhankelijk van de toewijzing door de instantie waar de betreffende Domeinnaam dient te worden aangevraagd. De regels die een dergelijke instantie hanteert voor het toewijzen van een Domeinnaam zijn onverkort van toepassing.

  Artikel 28. Gebruik van de Internetdienst
  28.1 De Contractant is zelf verantwoordelijk voor de (financiële) gevolgen van overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (waaronder versturen van tekst, geluid en/of afbeeldingen over het internet via de server van TeleCommunicatie Experts B.V. van en naar de internetwebsite van de Contractant).
  Voor de beoordeling van het gegenereerde dataverkeer zijn de gegevens van TeleCommunicatie Experts B.V. leidend. Zulks geschiedt conform de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
  28.2 Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Contractant ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de netiquette, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mails), inbreuk plegen op auteursrechtelijk en/of databankrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen in andere computers op het internet (computervredebreuk of anderszins “hacken”) waarbij de Contractant bijvoorbeeld enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
  28.3 Voor schade aan TeleCommunicatie Experts B.V. of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met artikel 28.1 en/of artikel 28.2 is de Contractant aansprakelijk.
  28.4 TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Contractant verstrekte toegang tot en gebruik van de Internetdiensten en systemen van TeleCommunicatie Experts B.V. buiten gebruik te stellen wanneer de Contractant handelt in strijd met het in artikel 28.1 en/of artikel 28.2 gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Contractant in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
  28.5 De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. tegen aanspraken van derden voor enige schade ontstaan door in artikel 25.1 en/of artikel 25.2 omschreven gedragingen en/of handelingen van de Contractant.
  28.6 Het is de Contractant niet toegestaan door TeleCommunicatie Experts B.V. ter beschikking gestelde programmatuur openbaar te maken, anderszins te verspreiden en/of te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van “back-ups”.
  De Contractant mag aan deze programmatuur en “back-ups” geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleCommunicatie Experts B.V..
  28.7 Een gebruikersnaam en/of wachtwoord is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Contractant. Het is de Contractant niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord van de Internetdiensten van TeleCommunicatie Experts B.V. gebruik te laten maken of zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden beschikbaar te stellen.

  Artikel 29. Domeinnamen en IP-adressen
  29.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bemiddelt TeleCommunicatie Experts B.V. voor de Contractant bij het verkrijgen van een Domeinnaam en/of IP-adres en geldt ook hetgeen in dit artikel 29 is bepaald.
  29.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adres. TeleCommunicatie Experts B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
  De Contractant dient TeleCommunicatie Experts B.V. op haar verzoek te voorzien van alle informatie die benodigd is voor het verkrijgen van een Domeinnaam en/of IP-adres. De Contractant is verantwoordelijk voor juiste, volledige en tijdige verstrekking van de door TeleCommunicatie Experts B.V. benodigde informatie voor het verkrijgen van een Domeinnaam en/of IP-adres.
  De Contractant dient de voorwaarden, regels en procedures van de betreffende registrerende instantie in acht te nemen.
  29.3 Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  29.4 Zolang de Contractant geen volledige betaling van de factuur van TeleCommunicatie Experts B.V. heeft verricht blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam en/of IP-adres ter beschikking van TeleCommunicatie Experts B.V., zulks ongeacht de rechten welke de Contractant op deze Domeinnaam en/of IP-adres zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Contractant geacht afstand te hebben gedaan tot het moment van volledige betaling van genoemde factuur en eventueel bijkomende kosten. TeleCommunicatie Experts B.V. draagt in dat geval geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Contractant van zijn recht(en) op de Domeinnaam en/of IP-adres of voor het feit dat de Domeinnaam en/of IP-adres tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
  29.5 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Contractant en de Contractant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Domeinnaam en het daarmee samenhangende internetdomein. De Contractant vrijwaart TeleCommunicatie Experts B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam en het daarmee samenhangende internetdomein, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam TeleCommunicatie Experts B.V. geen bemiddeling heeft verleend.
  29.6 TeleCommunicatie Experts B.V. behoudt zich het recht voor om IP-adressen te wijzigen.
  BETAALVERKEERTRANSPORTDIENSTEN
  Dit gedeelte van de Algemene Voorwaarden vormt een aanvulling op de hierboven beschreven voorwaarden (in het algemene gedeelte) en bevat bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op Betaalverkeertransportdiensten.

  Artikel 30. Definities
 • Betaalterminal: een betaalautomaat op de locatie van de Contractant die direct of indirect is aangesloten op de netwerkinfrastructuur van TeleCommunicatie Experts B.V..
 • Betaalverkeer: elektronische betaaltransacties van de Contractant (waaronder over het TCP/IP-protocol) vanaf de Betaalterminal tot de Transactieverwerker;
 • Currence: de eigenaar of beheerder van de collectieve nationale betaalproducten. Currence stelt regels op voor het gebruik van deze producten en certificeert marktpartijen (banken en toeleveranciers);
 • Contractantapparatuur: de apparatuur die de Contractant in eigendom of bezit heeft en onderhoudt, en die is aangesloten op de Betaalverkeertransportdienst;
 • Terminalbeheerder: een partij die in Nederland Betaalterminals aanbiedt en beheert, waaronder Alphyra, Banksys, EFT Systems B.V. en Payzone Benelux B.V.;
 • Transactieverwerker: een partij in Nederland die betaaltransacties verwerkt, waaronder Equens SE (voorheen Interpay) en Computercentrum C. van de Velden (CCV).

  Artikel 31. Verplichtingen TeleCommunicatie Experts B.V.
  TeleCommunicatie Experts B.V. levert de Betaalverkeertransportdienst volgens de eisen zoals gesteld door Currence. Een samenvatting van deze eisen staat beschreven in (de bijlagen van de) Dienstbeschrijving IP Betaalverkeertransport.

  Artikel 32. Verplichtingen Contractant
  32.1 De Contractant dient te beschikken over:
 • (een) door Currence gecertificeerde Betaalterminal(s); en
 • een overeenkomst met een gecertificeerde Terminalbeheerder; en
 • een overeenkomst met een Transactieverwerker en een bank voor het verwerken van Betaalverkeer; en
 • een lokale netwerkinfrastructuur die voldoet aan de eisen zoals gesteld door Currence.
  32.2 De Contractant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de installatie-en implementatiehandelingen van de Contractantapparatuur (waaronder de Betaalterminal(s)) voordat de Betaalverkeertransportdienst kan worden opgeleverd. Ook daarna is de Contractant verantwoordelijk voor het behoorlijk functioneren van de Contractantapparatuur en beschikbaarheid van de noodzakelijke Voorzieningen.
  32.3 De Contractantapparatuur dient te voldoen aan de daaraan door TeleCommunicatie Experts B.V. gestelde technische- en veiligheidseisen zoals beschreven in (de bijlagen van) de Dienstbeschrijving IP Betaalverkeertransport.
  32.4 Het is de Contractant niet toegestaan de Betaalverkeertransportdienst weder te verkopen. Toegang tot en gebruik van de Betaalverkeertransportdienst kan tevens niet worden overgedragen aan en/of gebruikt worden door een derde.
  32.5 Tussen de Betaalterminal en het koppelvlak op de TeleCommunicatie Experts B.V. apparatuur mag alleen sprake zijn van LAN infrastructuur. WAN en/ of internet verbindingen tussen de Betaalterminal en het koppelvlak van de Betaalverkeertransportdienst zijn niet toegestaan.
  32.6 De Betaalverkeertransportdienst mag niet worden gebruikt voor betaaltransacties van derden.
  32.7 TeleCommunicatie Experts B.V. kan nadere regels stellen c.q. aanwijzingen geven ten aanzien van het gebruik van de Betaalverkeertransportdienst.
  32.8 De Contractant dient, aan TeleCommunicatie Experts B.V., alle noodzakelijke ondersteuning en medewerking te verlenen om de naleving van de eisen, zoals beschreven in de Dienstbeschrijving IP Betaalverkeertransport (en de bijbehorende bijlagen), na te komen. Hiervoor dient de Contractant TeleCommunicatie Experts B.V. toegang te verlenen tot alle relevante locaties, systemen, documentatie en functionarissen.

  Artikel 33. Duur en beëindiging van de Betaalverkeertransportdienst
  33.1 Naast hetgeen is bepaald in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden heeft TeleCommunicatie Experts B.V. het recht de Betaalverkeertransportdienst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Contractant haar verplichtingen uit artikel 32 niet nakomt.
  33.2 De dienst Betaalverkeertransportdienst eindigt op dezelfde dag als beëindiging van de onderliggende Dienst die nodig is voor de Betaalverkeertransportdienst.

  Artikel 34. Aansprakelijkheid
  Als aanvulling op artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat TeleCommunicatie Experts B.V. zich zal inspannen om de Betaalverkeertransportdienst zo ongestoord mogelijk plaats te laten vinden, maar dat de werking van deze Betaalverkeertransportdienst mede afhankelijk is van onderdelen waarop TeleCommunicatie Experts B.V. geen invloed kan uitoefenen. TeleCommunicatie Experts B.V. geeft derhalve geen garantie af ten aanzien van de kwaliteit en het ongestoord gebruik van de Betaalverkeertransportdienst.
  TeleCommunicatie Experts B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van de Contractant als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van die onderdelen waarop TeleCommunicatie Experts B.V. geen invloed kan uitoefenen, zoals -maar niet uitsluitend- de Contractantapparatuur.
  ALARMTRANSPORTDIENSTEN

  Artikel 35. Definities
 • Alarminstallatie: alarminstallatie en alarmmelders op locatie van de Contractant;
 • Particuliere Alarmcentrale: een alarmcentrale die voor de Contractant de alarmmeldingen afhandelt;

– Contractantapparatuur: De apparatuur die de Contractant in eigendom of bezit heeft en onderhoudt, en die is aangesloten op de Alarmtransportdienst.

Artikel 36. Verplichtingen TeleCommunicatie Experts B.V.
TeleCommunicatie Experts B.V. levert de Alarmtransportdienst volgens specificaties zoals beschreven in de desbetreffende Dienstbeschrijving en Service Level Agreement.

Artikel 37. Verplichtingen Contractant.
37.1 De Contractant dient te beschikken over:
a) alarminstallatie die geschikt is voor elektronisch transport van alarmsignalen over het TCP/IP-protocol; en
b) een overeenkomst met een Particuliere Alarm Centrale (PAC).
37.2 De Contractant dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een correcte uitvoering van de installatie- en implementatiehandelingen van de Contractantapparatuur (waaronder de Alarminstallatie(s)) voordat de Alarmdienst kan worden opgeleverd. Ook daarna is de Contractant verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Contractantapparatuur en beschikbaarheid van de noodzakelijke Voorzieningen.
37.3 TeleCommunicatie Experts B.V. kan nadere regels stellen c.q. aanwijzingen geven ten aanzien van het gebruik van de Alarmtransportdienst. Het niet naleven van deze nadere regels c.q. aanwijzingen kan onder meer afbreuk doen aan de continuïteit en integriteit van de Alarmtransportdienst.

Artikel 38. Duur en Beëindiging van de Alarmtransportdienst
38.1 Naast hetgeen is bepaald in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden heeft TeleCommunicatie Experts B.V. het recht de Alarmtransportdienst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Contractant haar verplichtingen uit artikel 37 niet nakomt.
38.2 De Alarmtransportdienst eindigt op dezelfde dag als de beëindiging van de onderliggende Dienst die nodig is voor de Alarmtransportdienst.

Artikel 39. Aansprakelijkheid
Als aanvulling op artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden geldt dat TeleCommunicatie Experts B.V. zich zal inspannen om de Alarmtransportdienst zo ongestoord mogelijk plaats te laten vinden, maar dat de werking mede afhankelijk is van
onderdelen waarop TeleCommunicatie Experts B.V. geen invloed kan uitoefenen. TeleCommunicatie Experts B.V. geeft derhalve geen garantie af ten aanzien van de kwaliteit en ongestoord gebruik van de Alarmtransportdienst. TeleCommunicatie Experts B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van de Contractant als gevolg van het niet of gebrekkig functioneren van die onderdelen waarop TeleCommunicatie Experts B.V. geen invloed kan uitoefenen, zoals -maar niet uitsluitend- de Contractantapparatuur.