Voorwaarden en beperkingen serviceovereenkomst

TeleCommunicatie Experts B.V.                                                                                          Nederland  20-03-2021

De Serviceovereenkomsten van TeleCommunicatie Experts B.V. zijn aan de Algemene voorwaarden van TeleCommunicatie Experts B.V. en de volgende aanvullende voorwaarden en beperkingen onderworpen.

 1. Definities. Interpretatie.
 2. “Service-overeenkomst”

De overeenkomst die TeleCommunicatie Experts B.V. verplicht tot het verlenen van servicediensten tijdens de contractperiode.

 • “SLA”

Een afkorting voor Service Level Agreement ook te noemen service-overeenkomst

 • “Overeenkomst”

Een afkorting of synoniem voor “SLA” en “Service-overeenkomst”

 • Opdrachtgever

De persoon of entiteit die de Serviceovereenkomst met de Opdrachtnemer overeen is gekomen.  

 • “Opdrachtnemer”

Het bedrijf dat de servicediensten levert (t.w. TeleCommunicatie Experts B.V.) inclusief haar eventuele onderaannemers.

 • “Partijen”

Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer.

 • Hardware

De merkinstrumenten, accessoires en randapparatuur van de Opdrachtnemer.

 • Gedekte hardware

De delen van de Hardware die in de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer getekende Serviceovereenkomst staan beschreven.

 • Software”

De merksoftware van de Opdrachtnemer die de Opdrachtnemer met de Gedekte software levert. Alle Software wordt in licentie gegeven en niet verkocht, en kan onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden in de eindgebruiker-licentieovereenkomst van de Software.

 • EULA

De eindgebruiker-licentieovereenkomst voor Software.

 • “Gedekte Software”

Die delen van de Software die in de door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer getekende Serviceovereenkomst staan beschreven.

 • “Software-update”

Een gewijzigde en/of verbeterde versie van de programmatuur, waardoor fouten in deze programmatuur worden hersteld of de logische samenhang verbeterd.

 • “Software-upgrade”

Een gewijzigde en/of verbeterde versie van de programmatuur waardoor de functionaliteit daarvan wordt uitgebreid.

 • Huidige specificaties

De schriftelijk specificaties van de Gedekte hardware die betrekking hebben op de Gedekte hardware zoals bepaald in de Serviceovereenkomst maar alleen indien de overeengekomen Serviceovereenkomst bepaalt dat de Gedekte hardware aan de huidige specificaties in plaats van de Originele specificaties zal voldoen.

 • Originele specificaties”

De schriftelijk specificaties van de Opdrachtnemer voor de Gedekte Hardware die van kracht zijn op de datum waarop dergelijke Gedekte Hardware van de Opdrachtnemer wordt verzonden.

 • Specificaties

De Huidige specificaties of de Oorspronkelijke specificaties, voor zover van toepassing; op voorwaarde dat in alle gevallen Specificaties naar de Originele Specificaties verwijst tenzij anderszins uiteengezet in de Serviceovereenkomst.

 • Documentatie

De handleidingen, bijsluiters en dergelijke documentatie van de Opdrachtnemer voor de Gedekte hardware, geldig op de datum waarop de Gedekte hardware van de Opdrachtnemer is verzonden. De Documentatie kan aanvullende voorwaarden bevatten die bij deze middels verwijzing zijn opgenomen. De Documentatie kan ten tijde van verzending met de Gedekte Hardware of elektronisch door de verkoper zijn verstrekt (inclusief middels verwijzing naar een website).

 • Gebouw

Het fysieke adres waar de Gedekte hardware zich bevindt.

 • Oorspronkelijke voorwaarden” zijn de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer die gelden op de datum waarop de Gedekte hardware van de Opdrachtnemer werd verzonden, waarin de voorwaarden voor de aankoop door de Opdrachtgever en het gebruik van dergelijke Gedekte hardware, onderdelen daarvan en de Software worden uiteengezet.
 • Offerte

Een schriftelijke offerte van de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever.

 • Ruimte

De kleinste definieerbare ruimte in het Gebouw die de Gedekte hardware bevat.

 • Termijn

De lengte van de duur van de Serviceovereenkomst.

 • “Kalenderjaar”

De periode van 1 Januari t/m 31 December van één jaar.

 • “Servicedienst”

De uitvoering van werkzaamheden, aan een technische installatie, die nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan.

 • “Responstijd”

De tijd tussen het melden van een wijziging of storing door de opdrachtgever, en de start van het bijbehorende onderzoeken c.q. de werkzaamheden t.b.v. het oplossen van deze storing door TeleCommunicatie Experts B.V.

 • “Storing”

Een gebrek aan (een onderdeel van) de technische installatie, waardoor adequaat functioneren belemmert wordt.

Secties, titels en koppen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak en zijn niet bedoeld om de betekenis of interpretatie ervan te beïnvloeden. Wanneer de context dit vereist, behelst het enkelvoud tevens het meervoud, behelst het meervoud tevens het enkelvoud, en behelst het geslacht van een voornaamwoord alle geslachten. Waar de context het toelaat en waar ze in deze voorwaarden worden gebruikt, worden de woorden “omvatten”, “bevatten”, “daaronder begrepen”, “zoals”, “bijv.” of “voorbeeld(en)” geacht gevolgd te worden door “zonder beperking”, ongeacht of ze in feite door dergelijke woorden of woorden van gelijke strekking worden gevolgd, en worden “zullen” en “worden” synoniem gebruikt. Behalve waar uitdrukkelijk vermeld, verwijzen “dagen” naar kalenderdagen, en verwijzen “werkdagen” naar alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en de in Nederland erkende feestdagen.

2. Termijn. Alle Serviceovereenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar welke worden gefactureerd per kalenderjaar, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen door de Opdrachtnemer of zoals uiteengezet in de relevante Offerte. De overeenkomst loopt met stilzwijgende verlenging van steeds een jaar door met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

3. Responsetijd en Ondersteuning op locatie. De Opdrachtnemer zal alle commercieel redelijke inspanningen doen om binnen de in de Serviceovereenkomst bepaalde service-window op verzoeken van de Opdrachtgever om dienstverlening te reageren. Alle aanvragen voor dienstverlening dienen te worden gedaan via de ondersteuningsorganisatie van de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht om dienstverlening en ondersteuning op elke wijze naar eigen goeddunken te verlenen, met inbegrip van maar niet beperkt tot externe instructies via telefoon, internet of e-mail, verzenden van vervangingsonderdelen of testapparatuur naar de Opdrachtgever, vervanging van onderdelen van de Opdrachtgever met uitleenapparatuur wanneer reparaties worden uitgevoerd, en het inzetten van service- of applicatiepersoneel voor dienstverlening op locatie. Behalve bezoeken voor installatie en preventief onderhoud zal de Opdrachtnemer naar eigen goeddunken bepalen of en wanneer personeel of vervangingsonderdelen of -apparatuur naar de locatie van de Opdrachtgever moeten worden verzonden. De Opdrachtnemer zal op de verzoeken om dienstverlening van de Opdrachtgever reageren in overeenstemming met de gemiddelde responstijd bepaald in de Serviceovereenkomst.

4. Software-ondersteuning. Tijdens de Termijn zal de Opdrachtnemer alle commercieel redelijke inspanningen doen om alle Software-updates en gekwalificeerde Software-upgrades te leveren in overeenstemming met de voorwaarden van de Serviceovereenkomst wanneer dergelijk materiaal commercieel beschikbaar voor distributie komt. Kosten met betrekking tot het inzetten van de Software-updates en -upgrades zullen, indien niet uitdrukkelijk in de overeenkomst anders aangegeven, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het gebruik door de Opdrachtgever van alle Software, de updates en upgrades van de Software is onderworpen aan de Overeenkomst, de Oorspronkelijke voorwaarden en de toepasselijke EULA.

5. Hardware-ondersteuning. Tijdens de Termijn zal de Opdrachtnemer alle commercieel redelijke inspanningen doen om de verplichte Hardware-updates te installeren in overeenstemming met de voorwaarden van de Serviceovereenkomst zodra dit materiaal beschikbaar voor distributie komt. Kosten met betrekking tot het inzetten van de Hardware-updates en -upgrades zullen, indien niet uitdrukkelijk in de overeenkomst anders aangegeven, aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtnemer bepaalt naar eigen goeddunken of een Hardware-update al dan niet noodzakelijk of verplicht is. De Opdrachtnemer zal Hardware-updates zoveel als mogelijk is laten samenvallen met bezoeken voor preventief onderhoud. Als de Opdrachtgever verzoekt dat dergelijke Hardware-updates op een ander tijdstip of andere datum dan tijdens preventief onderhoud worden uitgevoerd, kan de Opdrachtnemer naar eigen goeddunken de Opdrachtgever eventuele kosten en uitgaven in verband met het bezoek voor een dergelijke Hardware-update in rekening brengen. Alle geüpdatete Hardware en onderdelen daarvan en het gebruik door de Opdrachtgever daarvan is onderworpen aan deze Overeenkomst en de Oorspronkelijke voorwaarden.

6. Hardware reparaties. De Opdrachtnemer zal alle commercieel redelijke inspanningen doen om de Gedekte hardware te repareren na melding door de Opdrachtgever en die door de Opdrachtnemer onbruikbaar worden geacht. De enige verplichting van de Opdrachtnemer hieronder is het leveren van onderdelen en arbeid op basis van de voorwaarden van de Serviceovereenkomst wanneer soortgelijke reparatie cq vervanging als onderdeel van de overeenkomst is benoemd, en is beperkt tot uitsluitend reparatie of vervanging van de producten van de Opdrachtnemer die de Opdrachtnemer oorspronkelijk aan de Opdrachtgever heeft geleverd. Alle gerepareerde of vervangen onderdelen en het gebruik door de Opdrachtgever van de Gedekte hardware, met inbegrip van de gerepareerde of vervangen onderdelen, zijn aan deze Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden onderworpen. Voor alle duidelijkheid, gerepareerde of vervangen onderdelen zijn gegarandeerd om te voldoen aan de Specificaties gedurende 90 dagen na de datum van installatie of reparatie van dergelijke gerepareerde of vervangen onderdelen.

7. Documentatie-updates. De Opdrachtnemer bepaalt naar eigen goeddunken of een Documentatie-update verplicht is. Alle Documentatie-updates en het gebruik van de Documentatie door de Opdrachtgever zijn aan deze Overeenkomst en de Oorspronkelijke voorwaarden onderworpen.

8. Vervangingsonderdelen. Alle door de Opdrachtnemer geleverde vervangingsonderdelen en componenten zijn nieuw of vernieuwd, naar goeddunken van de Opdrachtnemer, en worden op basis van uitwisseling geleverd. Alle Hardware of onderdelen daarvan of andere voor vervanging verwijderde onderdelen worden het eigendom van de Opdrachtnemer. Alle vervangen onderdelen en componenten en het gebruik door de Opdrachtgever van de Gedekte hardware, met inbegrip van de vervangen onderdelen en componenten, zijn aan deze Overeenkomst en de Oorspronkelijke voorwaarden onderworpen. Voor alle duidelijkheid, gerepareerde of vervangen onderdelen zijn gegarandeerd om te voldoen aan de Specificaties gedurende 90 dagen na de datum van installatie of reparatie van dergelijke gerepareerde of vervangen onderdelen.

TeleCommunicatie Experts B.V. is niet gehouden tot het verlenen van service aan apparatuur, die het service-einde heeft bereikt. Dit is het geval bij apparatuur waarvoor geen vereiste onderdelen , updates of software meer beschikbaar zijn, alsmede de reparatiekosten niet meer in verhouding staan tot de dagwaarde van de apparatuur. Dit laatste is het geval als de reparatiekosten 75% zijn.

9. Uitleenhardware. De Opdrachtnemer kan naar eigen goeddunken uitleenhardware of -componenten aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen ter vervanging van de Gedekte hardware of een component daarvan, terwijl dienstverlening plaatsvindt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de verzending van dergelijke uitleenhardware of -componenten naar de locatie van de Opdrachtgever, inclusief eventuele belastingen die onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever vallen. Uitleenhardware of -componenten worden door de Opdrachtnemer gecertificeerd met dezelfde criteria die voor nieuwe hardware of componenten worden gebruikt. Uitleenhardware- of componenten blijven het exclusieve eigendom van de Opdrachtnemer en moeten binnen 14 dagen na verzoek van de Opdrachtnemer worden geretourneerd. Het gebruik door de Opdrachtgever van de uitleenhardware of -componenten is onderworpen aan de geldende voorwaarden en algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer die van toepassing zijn op dergelijke uitleenartikelen.

10. Bezoeken voor (preventief) onderhoud en herstel. De Opdrachtnemer zorgt naar eigen inzicht voor bezoeken voor (preventief) onderhoud of herstel op locatie volgens de voorwaarden van de Serviceovereenkomst, hetgeen een systeemstilstandtijd tot gevolg kan hebben. De Opdrachtgever zal met de Opdrachtnemer samenwerken om dergelijke bezoeken voor (preventief) onderhoud of herstel te plannen op een tijdstip dat voor beide partijen gunstig is. Dergelijke (preventieve) onderhoudsdiensten worden uitgevoerd door onderhoudspersoneel aangesteld door de Opdrachtnemer. Uitsluitend alle reis-, arbeid- en onderdeel- en materiaalkosten in verband met de voorgeschreven bezoeken voor (preventief) onderhoud, bezoeken voor het onderhoud, de reparatie of vervanging van gedekte onderdelen, en bezoeken voor applicatie-ondersteuning zoals voorzien in de Serviceovereenkomst zijn inbegrepen in de prijs die in de Serviceovereenkomst is uiteengezet. Preventief onderhoud kan omvatten: het testen en afstellen van de Gedekte hardware volgens de Specificaties. Indien een bezoek voor (preventief) onderhoud of herstel binnen de Termijn niet mogelijk is wegens het onvermogen van de Opdrachtgever om voor een voldoende lange tijdsperiode voor dergelijk onderhoud en stilstandtijd te zorgen, is de Opdrachtnemer niet verplicht om een plaatsvervangend bezoek voor (preventief) onderhoud of herstel te leveren. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige economische, gevolgschade, incidentele, speciale of andere schade of verliezen van welke aard dan ook als resultaat van de stilstandtijd tijdens dergelijke bezoeken voor (preventief) onderhoud.

11. Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever.

a. Correct gebruik: de prestaties van de Gedekte hardware bij gebruik in een corrosieve omgeving of in omstandigheden of op een wijze buiten de Specificaties, inclusief de locatie-eisen van de Opdrachtnemer in de Documentatie, of niet in overeenstemming met de Documentatie, kunnen nadelig worden beïnvloed en worden derhalve niet hieronder gegarandeerd. De Opdrachtgever stemt ermee in de Gedekte Hardware op een veilige en redelijke wijze in overeenstemming met de Documentatie en de Oorspronkelijke voorwaarden te gebruiken.

b. Toegang: de Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer toegang tot de Gedekte hardware samen met voldoende werkruimte en voorzieningen binnen een redelijke afstand van de Gedekte hardware. Toegang zal ook worden verstrekt tot alle informatie en voorzieningen die de Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om de Gedekte hardware te onderhouden.

c. Gegevensback-up en beveiliging: de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handhaven van een procedure om verloren of gewijzigde bestanden, gegevens of programma’s te reconstrueren, alsmede voor de veiligheid van alle vertrouwelijke, bedrijfseigen en gerubriceerde informatie.

d. Netwerken: de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle computernetwerken met betrekking tot de integratie van alle componenten van de Gedekte hardware buiten dergelijke systemen en binnen het netwerk van de Opdrachtgever.

e. Vertegenwoordiger: een vertegenwoordiger van de Opdrachtgever dient te allen tijde op de locatie aanwezig te zijn wanneer het onderhoudspersoneel van de Opdrachtnemer onderhoud pleegt.

f. Giftige- en biologisch gevaarlijke stoffen: de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer schriftelijk in kennis stellen indien enige Gedekte hardware voor de analyse van giftige, schadelijke of gevaarlijke stoffen wordt gebruikt. De Opdrachtgever dient dergelijke Gedekte hardware overeenkomstig de ontsmettingsprocedures van de Opdrachtnemer te ontsmetten, en de Opdrachtgever zal een ingevuld en ondertekend ontsmettingscertificaat sturen voordat onderhoud aan de Gedekte hardware kan worden gepleegd.

g. Omgeving: de Opdrachtgever zal het aangewezen onderhoudspersoneel van de Opdrachtnemer een veilige werkomgeving bieden.

h. Verwijdering van afvalproducten: de Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte verwijdering van afvalproducten die voortkomen uit onderhoud- en servicewerkzaamheden aan de Gedekte hardware.

i. Gebouwen: de Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat de Locatie voldoet aan de locatie-eisen van de Opdrachtnemer bepaald in de Documentatie of Specificaties. Elke belangrijke afwijking van de locatie-eisen van de Opdrachtnemer die invloed heeft op de correcte werking van de Gedekte hardware ontheft de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst.

12. Uitzonderingen en beperkingen. De voorwaarden van deze Overeenkomst hebben betrekking op onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor condities die voortvloeien uit normaal gebruik en normale bediening zoals beschreven in de Documentatie voor de Gedekte hardware. De Opdrachtnemer is niet verplicht onderhoud of reparaties uit te voeren aan Gedekte hardware die, naar zijn redelijke mening:

a. is blootgesteld aan verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, nalatigheid, ongeval, incorrect testen, incorrecte installatie die niet door bevoegd personeel van de Opdrachtnemer is uitgevoerd, incorrecte opslag, incorrecte behandeling, of gebruik in strijd met de instructies van de Opdrachtnemer, of is gebruikt op een wijze die in strijd is met de bijbehorende documentatie;

b. is gerepareerd, gewijzigd, gedemonteerd, opnieuw gemonteerd of beschadigd als gevolg van wijzigingen aan de Gedekte hardware die niet schriftelijk door de Opdrachtnemer werden gemachtigd;

c. is beschadigd door omgevingsomstandigheden op de locatie;

d. niet overeenkomstig de Documentatie is geïnstalleerd, bediend, gerepareerd en onderhouden, of is beschadigd als gevolg van operators die geen operationele standaardprocedures of routine-onderhoud hebben uitgevoerd zoals bepaald in de relevante Documentatie;

e. is verplaatst van de Locatie door personen die niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtnemer daartoe zijn gemachtigd;

f. is gebruikt met software, hardware of onderdelen van derden, met inbegrip van, zonder beperking, reagens die niet eerder schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn goedgekeurd;

g. is blootgesteld aan middelen met een bioveiligheidsniveau van 3 of 4 (zoals gedefinieerd door de Occupational Safety and Health Administration – Arbowet);

h. is blootgesteld aan radioactiviteit en niet tot onder het vrijstellingsniveau is ontsmet; of

i. is beschadigd als gevolg van een daad van overmacht zoals hierin gedefinieerd.

13. Dienstverlening door Derden namens de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor externe leveranciers en/of fabrikanten naar zijn keuze in dienst te nemen of te contracteren voor de dienstverlening en ondersteuning. In elk geval waar de voorwaarden van de dienstverlening-, ondersteuning-, en garantie-overeenkomst van een dergelijke leverancier en/of fabrikant niet met de voorwaarden van deze Overeenkomst overeenstemmen, heersen de voorwaarden van deze Overeenkomst; op voorwaarde echter dat eventuele uitzonderingen op de dekking die in de OEM-voorwaarden van de leverancier en/of fabrikant zijn opgenomen volledig van kracht blijven.

14. Verplaatsing van de Hardware. Alle rechten van Opdrachtgever die voortvloeien uit Serviceovereenkomsten beëindigen automatisch met onmiddellijke ingang en zonder de noodzaak voor kennisgeving aan de Opdrachtgever als de Gedekte hardware door of in opdracht van Opdrachtgever naar een ander Gebouw wordt verplaatst. Bij een dergelijke beëindiging zal de betalingsverplichting van de Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer van kracht blijven; als de Opdrachtnemer de verplaatsing van de Gedekte hardware namens de Opdrachtgever uitvoert, gaan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever een nieuwe Serviceovereenkomst aan voor de Gedekte hardware in het nieuwe Gebouw en zal verrekening van de beëindigde Overeenkomst(en) plaatsvinden.

15. Uitvoer van de Hardware. De Opdrachtgever stemt ermee in de Gedekte hardware niet te verplaatsen buiten het land waar de Opdrachtnemer de hardware oorspronkelijk heeft geleverd zonder de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van een directeur van de Opdrachtnemer.

16. Vereiste voor hercertificering. Hardware die niet onder een bestaande Serviceovereenkomst valt, komt pas voor een Serviceovereenkomst in aanmerking wanneer de Opdrachtnemer de Hardware en bijkomende uitrusting heeft gecontroleerd en een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever heeft gegeven dat de Hardware voor een Serviceovereenkomst in aanmerking komt (“Vereiste voor hercertificering“). De Opdrachtgever erkent dat de Hardware mogelijk gerepareerd moet worden, op eigen kosten van de Opdrachtgever, voordat de Hardware voor een Serviceovereenkomst in aanmerking komt. Dienovereenkomstig zal de Opdrachtnemer aanbevelen dat de Opdrachtgever zijn bestaande Serviceovereenkomsten vóór hun vervaldatum verlengt. Het staat de Opdrachtnemer vrij om naar eigen inzicht de kosten voor hercertificering in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

17. Verlenging van de Serviceovereenkomst. Als de Opdrachtgever de Serviceovereenkomst voor de Gedekte hardware vóór het verstrijken van de Serviceovereenkomst verlengt, ziet de Opdrachtnemer af van de Vereiste voor hercertificering.

18. Ontbinding

Indien de opdrachtgever tussentijds wenst te beëindigen is de opdrachtgever TeleCommunicatie Experts B.V. een vergoeding schuldig van 50% van de som van de resterende betalingstermijnen van dat kalenderjaar.

Als misbruik van de overeenkomst door de Opdrachtgever van toepassing is, is TeleCommunicatie Experts B.V. gerechtigd deze per direct te ontbinden. De betalingsverplichting zoals hierboven gemeld blijft dan onverminderd van kracht

19. Financiële vergoeding

De kosten voor deze SLA zullen per maand  worden berekend en (desgewenst) middels automatische incasso bij u in rekening worden gebracht.

TeleCommunicatie Experts B.V. is gerechtigd jaarlijks een indexatie op vergoedingen en tarieven alsmede mogelijk toepasselijke kortingspercentages toe te passen. In geval de tariefswijziging een verhoging betreft én deze de overstijgt, kan de Opdrachtgever, indien hij het niet eens is met deze tariefswijziging, tot aan de datum van deze tariefswijziging de Overeenkomst beëindigen met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Opdrachtgever TeleCommunicatie Experts B.V. na de beëindiging niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.  Niet tijdige betaling van de overeengekomen vergoedingen behorende bij de Serviceoverkomst leiden per vervaldatum tot het ontheffen van verplichting tot nakoming van deze Overeenkomst voor Opdrachtnemer. Het niet voldoen van betalingen leidt nimmer tot het verlengen van de verplichtingen van Opdrachtnemer na het alsnog voldoen van de vergoedingen. Betalingsverplichtingen blijven onverminderd van stand.

20. Niet-overdraagbaar. Alle Serviceovereenkomsten en daaruit voortvloeiende rechten zijn persoonlijk voor de oorspronkelijke Opdrachtgever van de Gedekte hardware en kunnen niet aan derden worden overgedragen of toegewezen.

21. Overmacht. De Opdrachtnemer zal niet in strijd zijn met deze voorwaarden noch aansprakelijk worden gehouden voor enig nalaten van uitvoering of vertraging dat of die geheel of gedeeltelijk toe te schrijven zijn aan een oorzaak buiten zijn redelijke controle, met inbegrip van maar niet beperkt tot overmacht, brand, overstroming, tornado, aardbeving, orkaan, bliksem, eventuele maatregelen genomen door een regering of regelgevende autoriteit, feitelijke of dreigende oorlogsdaden, terrorisme, burgerlijke onlusten of oproer, sabotage, personeelstekorten of -geschillen, niet- of laattijdige levering door de leveranciers of onderaannemers van de Opdrachtnemer, transportproblemen, onderbreking of storing van openbare voorzieningen, grondstoffen of apparatuur, of schuld of nalatigheid van de Opdrachtgever. In geval van een dergelijke vertraging zal de leveringsdatum worden uitgesteld gedurende een periode gelijk aan de tijd die verloren is gegaan als gevolg van de vertraging.

22. Beperkte aansprakelijkheid. Voor zover door de wet is toegestaan zijn de Opdrachtnemer en zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk jegens de Opdrachtgever of derden voor de aankoopkosten van vervangende producten of diensten, verloren winst, gegevens of zaken of voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, schade van enig soort voortvloeiend uit of in verband met, zonder beperking, de verkoop van de Gedekte hardware of de Serviceovereenkomst, het gebruik van de Gedekte hardware, de onderdelen en dienstverlening hieronder, de prestaties van de Opdrachtnemer hieronder of enige van deze voorwaarden, die zich op enige wijze voordoen of zijn veroorzaakt en over enige theorie van aansprakelijkheid (hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken, statutair of anderszins).

Voor zover door de wet is toegestaan zal de totale en cumulatieve aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever of derde die voortvloeit uit of verband heeft met deze voorwaarden, inclusief zonder beperking, de Gedekte hardware of onderdelen geleverd hieronder (met inbegrip van het gebruik daarvan), de Serviceovereenkomst, de diensten hieronder, en de prestaties van de Opdrachtnemer hieronder, in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) onjuiste voorstelling van zaken, wettelijke plicht of anderszins, in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat is betaald (en voldaan) aan de verkoper voor de Serviceovereenkomst en de factureerbare diensten.

23. Beperkingen op garantie. Voor zover door de wet is toegestaan en onder voorbehoud van de uitdrukkelijke garanties gegeven in deze voorwaarden geeft de Opdrachtnemer geen (en wijst deze uitdrukkelijk van de hand) garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Gedekte hardware, de hieronder verleende onderdelen, de serviceovereenkomsten, en de hieronder geleverde diensten, inclusief zonder beperking, impliciete garantie van afdoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, zorg en vaardigheid, niet-schending, of die voortvloeien uit de prestaties, handelingen, gebruik of handel.

Niets in deze voorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van een partij of haar gelieerde entiteiten voor het overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of fraude.

24. Misbruik van de overeenkomst

De Opdrachtgever ontvangt dit document op voorwaarde dit vertrouwelijk te behandelen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan dit document te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

25. Geldigheid van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking zodra, vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst, de betreffende vergoeding is ontvangen.

26. Aanpassingen in de overeenkomst

Wijzigingen binnen de SLA zijn mogelijk voor zover deze niet in tegenspraak zijn met de overeenkomst. Deze wijzigingen dienen door zowel de opdrachtgever als TeleCommunicatie Experts B.V. te worden goedgekeurd en zullen als addendum aan de overeenkomst worden toegevoegd.

27. Uitbreidingen

Uitbreidingen van het systeem kunnen leiden tot verhoging van het maandelijkse tarief van deze overeenkomst.

28. Geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen op grond van deze overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda.

29. Uitsluitingen

Niet binnen de Service-overeenkomst vallende werkzaamheden en diensten zijn, tenzij anders aangegeven:

 • Uitbreiding van licenties, abonnementen en hardware.
 • Software-upgrades.
 • Programmeerwijzigingen; wijzigingen in het kader van het verplaatsen en/of wijzigen van de instellingen aan apparatuur.
 • Storingen aan PC’s, accu’s, batterijen, toestellen, krulsnoeren en UPS-en.
 • Storingen die zijn ontstaan door het ontbreken van een Quality of Service (QoS) bij IP systemen die gebruik maken van LAN en/of WAN configuraties.
 • Storingen die zijn ontstaan door verstoringen aan de gebruikte infrastructuur zoals LAN, WAN, PSTN en bekabeling.